Frågor och svar

Här kan du läsa några vanliga frågor och svar som rör Regionalt biobankscentrum Syd.

Hur går det till med e-signering av biobanksansökningar?

 • Du behöver undersöka att alla parter som ska signera ansökan har möjlighet till e-signering. Om respektive verksamhet accepterar elektronisk signering räcker det för den som ska signera att man har tillgång till en webbläsare.
 • Ansökan behöver inkomma till RBC Syd osignerad i ett Word-dokument. När ansökan är klar för godkännande startar RBC Syd en signeringsrunda via Adobe Sign som går till alla berörda parter. Den som ska signera följer länken som skickas via mejl samt de instruktioner för signering som finns där.
 • RBC Syd kan signera följande dokument elektroniskt:
  -Biobanksavtal: L1
  -Biobanksavtal enligt multicenterprincipen: N1a, N2, N4
  -MTA: L2a1, L2a2, L2a3.

Observera att e-signering är ett alternativ enbart om alla ingående parter har möjlighet att signera elektroniskt

Vad är skillnaden på att skicka prov för analys med MTA och att utlämna prov?

Att skicka prov på analys innebär att prov skickas för analys utanför biobankshuvudmannen, samtidigt som ansvar för proven kvarstår. 

Att utlämna prov innebär att en provsamling byter huvudman, att det formella ansvaret för proverna tas över av en annan huvudman.

När prov ska skickas på analys reglerar ett MTA-avtal hur mottagaren får hantera proverna samt hur de ska hanteras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades.

Det finns tre olika avtalsmallar beroende på vem som är huvudman för biobanken respektive forskningshuvudman:

 • L2a1-mallen används när en region är huvudman för biobanken och ett svenskt universitet eller en annan region (än den som är huvudman för biobanken) är forskningshuvudman.

 • L2a2-mallen används för avtalet när en region är huvudman för biobanken och när det finns en sponsor som har det övergripande ansvaret för genomförandet av studien (uppdragsforskning).

 • När huvudman för biobanken även är forskningshuvudman används L2A3-mallen för avtalet.

Vad är ”Samtyckesblankett för tillfälligt beslutsoförmögen provgivare”?

Samtyckesblanketten används för att en patient som varit tillfälligt beslutsoförmögen ska kunna ge besked om tagna prover får sparas och hur de får användas.

Blanketten skickas ut till den enhet som enligt remissuppgift har tagit prov från en patient/provgivare vid ett tillfälle då provgivaren ska ha varit oförmögen att fatta beslut om provet fortsättningsvis får sparas eller ej.

En provgivare är beslutsoförmögen när hen, på grund av fysisk eller psykisk skada eller sjukdom, inte är i stånd att fatta samtyckesbeslut om biobankning.

För mer information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.