Biobanksansökan

Om du planerar att använda biobanksprover för vård- och behandling eller forskning och därmed få tillgång till prov i svenska biobanker, krävs ett biobanksavtal. Ett biobanksavtal träder i kraft först efter att en biobanksansökan har skickats in, beviljats och alla parter har skrivit under.

Skicka din ansökan till RBC Syd om det gäller prov som förvaras eller finns sparade i Region Skånes biobank. Detsamma gäller ändringar av pågående multicenterstudier där huvudansvarig forskare finns i Södra sjukvårdsregionen.

Prov som tas eller förvaras inom Region Blekinge, Region Halland eller Region Kronoberg ska skickas till biobankssamordnaren i respektive region.

Biobanksansökan gällande klinisk prövning skickas till Biobank Sverige via
kliniskaprovningar@biobanksverige.se.

Hur du gör en korrekt ansökan

Välj rätt blankett 

Hämta alltid senaste version av blanketterna på Biobank Sveriges webbsida. 

Alla dokument (biobanksverige.se)

Är du osäker på vilken blankett och vilka bilagor som ska användas? Blankettväljaren hjälper dig att välja rätt.

Blankettväljaren (biobanksverige.se)

Skicka prov för åtgärd

Ett Material Transfer Agreement (MTA) behöver upprättas när prov som förvaras i Region Skånes biobank ska skickas för en åtgärd hos en mottagare utanför Region Skåne, utom eller inom landet.

Med åtgärd avses den åtgärd som ska utföras exempelvis analyser, omformatering eller förvaring.

Använd blankett L2a1, L2a2 eller L2a3. Vilken av dessa blanketter som ska användas beror på vem som är forskningshuvudman eller om det finns en sponsor. 

Tänk på att fylla i avtalstid och uppsägning av avtalet under punkt 11, samt kontrollera att avtalstiden täcker tillgänglighetstiden av prov så som det beskrivs i biobanksavtalet.

Material Transfer Agreement (MTA) (biobanksverige.se)

Checklista inför biobanksansökan

En komplett och korrekt ifylld ansökan förkortar handläggningstiden. Gå därför igenom checklistan innan du skickar in din ansökan. 

  • Kontakta ansvarig för aktuell biobanksavdelning tidigt i processen och säkerställ att det finns möjlighet att ta emot och förvara proverna. Vid osäkerhet, kontakta RBC kansli. 
  • Skicka med den signerade versionen av etikansökan.
  • Skicka med Etikprövningsmyndighetens beslut (eventuella villkor i beslutet måste vara uppfyllda). Finns det kompletteringar och ändringar till Etikprövningsmyndigheten ska de också bifogas.
  • Dubbelkolla att ansökan stämmer överens med etikansökan och forskningspersoninformationen (exempelvis att antal individer och provtyp stämmer etc. ).
  • Kontrollera att studiestartsdatum, studieavslutsdatum, provtagningsperiod samt bevarandeperiod efter studiens slut stämmer överens med etikansökan (punkt 5.1-5.3, 14.1.4, 14.1.7, 14.2.10, 14.2.12).
  • Säkerställ att det råder samstämmighet i etik och ansökningshandlingar gällande hur prov hanteras (om, när och var de skickas för analys, sparas för framtida forskning, destrueras osv.). Prov som ska sparas för framtida ännu ej planerad forskning kräver ett separat samtycke.
  • Antal prov i ansökan ska avse primärprov, inte alikvoter eller mängd. 
  • Ange (kryssruta) om ansökan avser en ny ansökan eller ändring av befintlig.

E-signering

Ansökan måste skickas till RBC Syd i Word-format. När ansökan är klar för godkännande startar RBC Syd en signeringsrunda via Adobe Sign. Följ länken som bifogas i mejlet och medföljande instruktioner för signering.

 • RBC Syd signerar följande blanketter elektroniskt:

  • Biobanksavtal med bilagor: L1.1, L1.2, L1a och L1b
  • Biobanksavtal enligt multicenterprincipen: N2
  • Material Transfer Agreement: L2a1, L2a2, L2a3, L2a4
  • P2: Lokal överenskommelse mellan regionens e-biobank och provsamlingsansvarig gällande spårbarhet för prov vid studier utlämnas via e-biobank.

Observera att e-signering är ett alternativ enbart om alla ingående parter har möjlighet att signera elektroniskt. Säkerställ att ansökningshandlingarna är signerade av rätt personer och i original. Är du osäker på vem som ska signera ansökan, kontakta RBC Syds kansli.

Relaterad information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.