PERHIT

PERHIT (PERson-centredness in Hypertension management using Information Technology) är en randomiserad studie om högt blodtryck och informationsteknologi i primärvården.

Studien godkändes av etikprövningsnämnden och fick finansiering från Vetenskapsrådet, Kamprad och Hjärt- Lungfonden.

Inkluderade patienter kommer från deltagande vårdcentraler i Region Skåne, Västra Götaland, Östergötland och Jönköping. Studien pågick mellan 2018 och 2020 och är ett samarbete mellan Universiteten i Lund, Göteborg och Linköping. PERHIT administreras via Kliniska Studier Sverige – Forum Söder.

Personcentrerad vård i denna studie innebär att patienten fick redskap att själv kunna mäta och följa upp sitt blodtryck. Med hjälp av kurvor som kan nåddes via internet kunde patienten se hur blodtrycket varierade i förhållande till sitt välmående och sina dagliga aktiviteter såsom t ex sömn, fysisk aktivitet och stress.

På detta sätt respekterades och bekräftades personens upplevelse och tolkning av blodtrycket och patienten blir väl förberedd inför besök hos sin läkare eller sjuksköterska. Vården blev individanpassad och patienten fick individuella råd för hur blodtrycket bäst skulle behandlas.

Patientens erfarenheter gavs uppmärksamhet liksom det professionella perspektivet för den preventiva behandlingen. Att patienten blev mer självständiga i kontroll, behandling och uppföljning var angeläget då högt blodtryck är en riskfaktor som skall behandlas under lång tid för att undvika hjärt-kärlkomplikationer.

De tre hörnstenarna i personcentrerad vård är Partnerskap, Berättelse, Dokumentation.

Publikationer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.