Kunskapscentrum flerfunktionshinder

Kunskapscentrum arbetar för kunskapsspridning till breda nätverk och olika vårdaktörer och arbetar särskilt utifrån de individuella patienternas behov. Målgruppen består bland annat av vuxna med medfödda eller tidigt, i ung eller ung vuxen ålder, förvärvade hjärnskador och neurologiska sjukdomar.

Målgrupp

Kunskapscentrum flerfunktionshinder har en bred målgrupp med stor spännvidd för såväl diagnos, typ av funktionshinder/medicinska komplikationer samt grad och typ av förankring inom relevanta lokala sociala och vårdgivande nätverk. Utlandsfödda personer med flerfunktionshinder utgör en ökande grupp patienter med särskilt stora och komplexa behov.

Förhållnings- och arbetssätt

Adekvat omhändertagande av personer med flerfunktionshinder ställer stora krav på personcentrerat förhållningssätt. Stor vikt läggs vid individualiserad kunskapsöverföring och riktad utbildning till alla relevanta aktörer, inom personens omgivande sociala och vårdgivande nätverk som till exempel  assistenter, skola, Försäkringskassan och primärvården.

Det rehabiliteringsmedicinska arbetssätt som används har som övergripande mål är att skapa förutsättningar för bästa möjliga funktionsförmåga, självständighet och delaktighet socialt och i samhället utifrån sina förutsättningar.

Rehabiliteringsmedicin betonar också den pedagogiska process som stödjer individen och dennes anhöriga att:

 • få kunskap och insikt om skadan/sjukdomen och dess konsekvenser
 • bli medveten om sina möjligheter utifrån resurser och begränsningar
 • att kunna ta ansvar för sin livssituation

Rehabiliteringsmedicinska metoder är personcentrerade och utgår från individens uppleva oförmåga, behov och intressen och är:

 • målinriktat
 • tidsbegränsat
 • i vissa fall återkommande

Specialistteam rehabilitering

Det interdisciplinära arbetssättet bygger mycket nära samverkan mellan alla teammedlemmar  för att uppnå gemensamma mål. Specialistteam rehabiliteringsmedicin består av:

 • Patient
 • Läkare

Övriga professioner i enlighet med patientens behov:

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast
 • Fritidsledare
 • Kurator
 • Logoped
 • Neuropsykolog/psykolog
 • Rehabingenjör
 • Sjuksköterska
 • Undersköterska

Samtliga teammedlemmar deltar i utbildningsinsatser för olika aktörer och intressenter i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.