Katastrofmedicinskt råd

Huvuduppgiften för Region Skånes Katastrofmedicinska råd är att vara ett samråds- och samverkansorgan.

Bakgrund

Området för krisberedskap,säkerhet och miljöledning (KSM) ansvarar på regionstyrelsens och regiondirektörens uppdrag för regionens normativa och strategiska katastrofmedicinska beredskapsplanering. Utgångspunkt för planeringen är bl.a. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.
Katastrofmedicinskt råd träffas normalt två gånger per år.

Uppgifter för rådet

 • upprätta gemensamma riktlinjer för Region Skånes katastrofmedicinska beredskapsplanering
 • hålla de gemensamma riktlinjerna för katastrofverksamheten aktuella
 • upprätta inriktning/mallar för gemensamma och lokala planer inom den katastrofmedicinska verksamheten
 • utarbeta normer/standard för utrustning och sambandsmedel
 • utgöra forum för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad inom regionen
 • informera i aktuella ärenden
 • samverka med regionala myndigheter och organisationer

Ledamöter

 • Ordförande, områdeschef  KSM
 • Sekreterare, beredskapsplanerare KSM
 • Katastrof- och beredskapsöverläkare KSM
 • Utbildningsansvarig KSM
 • Ordförande/medicinskt ansvarig eller motsvarande från katastrofkommitté inom förvaltning Kryh, Sund, Sus och Hälsostaden.
  Förvaltningarna utser själva sina representanter. 
 • Representant från Capio, Simrishamns sjukhus.
 • Representant från "Hälsoval Skåne".
 • Två representanter från PKL-nätverk inom Region Skåne.
 • Representant från Smittskydd Skåne.
 • Representant från Regionservice.
 • Representant från Medicinsk service Division Prehospital.
 • Representant från digitalisering och IT.
 • Representant entreprenörer prehospitalt.
 • Till rådet adjungeras representant från Skånes kommuner(räddningstjänst), polismyndigheten, samt Region Hovedstaden (Danmark).

Arbetsgrupper

Under Katastrofmedicinskt råd kan det finnas en eller flera arbetsgrupper. Grupperna utses när det finns behov av att bereda särskilda frågor till Katastrofmedicinskt råd samt när det finns behov av ett gemensamt arbete i övrigt inom ämnesområdet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.