Kvalitetsregister (Luftvägsregistret)

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister och samtidigt blir det ett pedagogiskt förbättringsverktyg. Det kommer att generera värdefull data kring behandlingsresultat.

Luftvägsregistrets syfte

Astma och Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är stora folksjukdomar som orsakar betydande sjuklighet och lidande samt i vissa fall för tidig död. Astma och KOL patienter har också visat sig ofta vara underdiagnostiserade. 

Ett luftvägsregister för dessa patientgrupper har därför arbetas fram. Visionen för registret är att kunna bidra till lika vård för alla oavsett var i Sverige patienten bor.

Registercentrum är en organisation som tillhandahåller nationella kvalitetsregisters IT-struktur och statistik - och Luftvägsregistret är ett av deras register. 

På Registercentrums webbplats finns läsvärda årsrapporter för Luftvägsregistret att ladda ner som PDF. 

Nationella kvalitetsregister hos SKR

Nationella kvalitetsregister hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling och resultat. 

Kvalitetsregister - nationella (skr.se)

Mer information 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.