Fortbildning

Kunskapscentrum astma, allergi och KOL genomför utbildningar och fortbildningar inom området.

KAAK erbjuder aktuella och anpassade utbildningar och fortbildningar för din yrkesroll. 

Samtliga aktuella utbildningar- och fortbildningstillfällen publiceras i Utbildningskalendern där du också kan anmäla dig.

Webbutbildningar i Utbildningsportalen

KAAK har även digitala utbildningar i Utbildningsportalen. Utbildningsserien om KOL är indelad i fem fristående digitala kurser. Det är kurser om bland annat KOL-behandling, spirometri och inhalationsteknik.

Fortbildningar

 • Kursbeskrivning 

  Astma, Allergi, KOL för läkare i primärvård är en utbildning med fördjupning inom kunskapsområdet.

  Fortbildningen arrangeras vid fyra tillfällen uppdelad i 2-dagarspass, vilket blir totalt åtta tillfällen. Du kan välja att gå på alla fyra tillfällen, men du kan också gå enstaka tvådagarspass och komplettera senare eftersom kursen är återkommande.

  • Syfte

   Varje delkurs tar upp viktiga kunskapsområden för vården av astma-, allergi- och KOL-patienter inom primärvården. 

   • Delkurs 1: KOL i primärvård - KOL
    diagnos, utredning, behandling i enlighet med Socialstyrelsens nya riktlinjer

   • Delkurs 2: Astma och allergisk rinokonjunktivit hos barn och vuxna,
    diagnos, utredning, behandling

   • Delkurs 3: Födoämnes- och läkemedelsallergi, eksem, miljö
    hudsjukdomar, yrkes- och miljömedicin, förskola och anafylaxi

   • Delkurs 4: Andra sjukdomar i andningsorganen, AIT, mottagning
    restriktiva lungsjukdomar, TBC, lungcancer, avancerad sjukvård i hemmet och om specifik immunterapi, handläggning av gravida, ansträngningsastma och mottagning.

   Mål

   Vid deltagande på alla fyra delkurser är kunskapsmålet:

   • Att förstå bredden och djupet inom sjukdomsområdet, olika diagnoser
   • Att få råd vid remisser till specialistvård och provsvar.

   Målgrupp

   Fortbildning riktar sig till ansvariga läkare för astma, allergi och KOL-mottagningar inom primärvården och ST-läkare. Läkare inom primärvård utanför Region Skåne kan även delta.

   Diplom och enstaka intyg

   Du kan välja att gå alla fyra kurstillfällen under höst- och vårterminen. Men du kan också gå på ett fristående 2-dagarspass och komplettera med de övriga delkurserna vid ett senare tillfälle, eftersom delkurserna återkommer. 

   Vid närvaro på samtliga delkurser utfärdas ett diplom. Det är då krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd.

   Intyg med målbeskrivning för ST-läkare kan utfärdas om det önskas.

   Kursens genomförande

   Delkurs 1 och 2 anordnas under höstterminen och delkurs 3 och 4 under vårterminen. Ta gärna med egna patientfall som du vill diskutera. Det brukar vara mellan 8-16 deltagare.

   Kursansvariga

   Kursen anordnas av Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL inom Region Skåne. Kursledare är Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin och Ulrika Berg, dsk, astma/KOL-sjuksköterska.

 • Kursbeskrivning

  Två utbildningsdagar om lungfunktionsmätning – teori och praktik. Ett nationellt spirometrikörkort som är Lipus-certifierad och har kvalitetsgranskats enligt kriterier som tagits fram av läkarprofessionen. 

  • Syfte

   Syfte med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patientinformation till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två utbildningsdagarna.   

   Rätt utförda spirometriundersökningar är basen till korrekt diagnostik av obstruktiva lungsjukdomar som astma och KOL. Rätt diagnos är förutsättning till att patienten kan behandlas optimalt. Det är därför viktigt att mottagningens ansvariga specialist i allmänmedicin har kunskap i att tolka och bedöma spirometriundersökningar.

   Således ska det vara både en läkare och sjuksköterska på kursen, men de som redan innehar ett Spirometrikörkort behöver inte gå igen. Ytterligare legitimerad personal i teamet som fysioterapeut kan ta ett Spirometrikörkort.

   Mål

   Efter avslutad kurs ska deltagarna och teamet ha fått:

   Kunskap och förståelse

   • om andningsfysiologi samt diagnostik vid obstruk­tiva lungsjukdomar
   • om hur olika typer av mätutrustning fun­gerar (Spirotrac och Welch-Allyn)
   • om olika referensvärden och hur de används
   • om möjliga felkällor, funktionskontroll och kalibre­ring
   • om basala hygienrutiner 
   • om undersökningens genomförande och dokumentation.

   Färdigheter

   • att självständigt kunna utföra lungfunktions­mätning/spirometri och dokumentera resul­tatet
   • att kunna ge patienten relevant information in­för undersökningen.

   Förhållningssätt

   • att kunna värdera resultatet av undersökningen och reflektera över betydelsen.

   Förkunskapskrav

   Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper inom astma/KOL och spirometri samt att sjuksköterskor bör ha gjort spirometriundersökningar på mottagningen.

   De som inte har utfört spirometrier hänvisas till KAAK:s grundkurs med basal kunskap, Spiro Intro, vilken är en introduktionskurs där fokus ligger på teoretisk kunskap eller Spirometriteknik med fokus på tekniskt utförande av undersökningsmetoden.

   Målgrupp

   • Målgrupp är legitimerad personal, så som läkare och sjuksköterska, inom astma, allergi och KOL-teamet.
   • Fysioterapeuter som ingår i teamet kan även delta om enhetens läkare och sjuksköterska deltar samtidigt.
   • Deltagare från andra regioner är välkomna att delta, om de uppfyller förkunskapskraven.

   Examination, intyg och Lipus-certifiering

   Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment. Kursen avslutas med ett kunskapstest. Godkänt kunskapstest är krav för en godkänd kurs och erhållandet av ett Nationellt Spirometrikörkort. Vid icke-godkänd kunskapskontroll kommer kursutgivaren kunna erbjuda deltagaren en ny möjlighet till att uppvisa sin kunskap.

   Intyget som vi utfärdar efter utbildningen blir ditt individuella Spirometrikörkort. Intyg med målbeskrivning för SK-läkare utfärdas också.

   Lipus har granskat och godkänt kursen vilket ger den en kvalitetssäkring. Fullständig kursbeskrivning finns på webbplatsen Lipus (Lipus-nr: 20190053). 

   Utbildningens innehåll uppdateras årligen enligt de aktuella riktlinjerna. Kursen ingår som en del i certifieringen av Region Skånes astma, allergi och KOL-mottagningar.  

   Kursens genomförande

   Kursen omfattar två heldagar och teori och praktik varvas under de två dagarna. Kursen hålls i KAAKs lokaler 3 - 4 gånger per termin.

   Kursansvariga

   Kursen anordnas av Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL inom Region Skåne. Kursledare är Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin och initiativtagare till utbildningen sedan 2007, Henning Stenberg, ST-läkare, Region Skåne. Ulrika Berg och Benita Björk är båda astma/KOL-sjuksköterskor från KAAK.

   Samtliga kursföreläsare har gått obligatorisk handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klin. fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 • Kursbeskrivning

  SK-kursen ger grundläggande översikt om allergologi inom barn-, ungdoms- och vuxenmedicin för både primär- och specialistvård.

  • Årets SK-kurs

   Ansökan sker via Socialstyrelsen. Reserver kallas kontinuerligt enligt turordningslistan av Kunskapscentrum allergi, astma och KOL (KAAK). 

   Förberedande innan kursstart

   Sammanfattning av ett patientfall

   Alla deltagare ska ta med sig ett patientfall som ni kan presentera.

   OBS! Vi önskar att före kursstart få in en kort sammanfattning på 1 - 2 sidor om vad ni tänker presentera, så att vi vet under vilken dag och ämnesområde det passar in under.

   Välj ett fall som är lämpligt att diskutera, till exempel ett fall där du vill få råd och synpunkter på vidare handläggning eller ett fall som övriga deltagare kan lära sig något av. Du får sedan presentera fallet muntligen eller med hjälp av PowerPoint.

   Du behöver alltså inte ha hela presentationen klar innan kursstart utan bara mejla oss en kortare sammanfattning.

   Har du önskemål om specialkost (fika och lunch) meddela oss

   Tider och schema

   Vi startar med samling måndag 18/10, kl. 11.00 på Skånes universitetssjukhus i Lund (SUS). Avslutning beräknas bli torsdag 21/10  lite efter kl. 15.00.

   Det kommer att vara program fram till ca 17.30 varje dag. På tisdagskvällen är det inplanerat en kvällsaktivitet.

   Lokaler

   Föreläsningssalarna ligger på Kioskgatan 21 (F01), nära Allhelgonakyrkan.

   Gångväg från Lund C är ca 10 minuter. Närmaste busshållplats är Bryggeriet eller Allhelgonakyrkan. Mer information finns på Skånes universitetssjukhus webbsida.

   Tisdag eftermiddag kommer ”hands-on” momentet att genomföras i ÖNH:s lokaler vid Lasarettsgatan 15, alternativ ingång 19.

   Lunch

   Lunch ingår i kursen.

   Studentstaden Lund

   Ett flertal hotell och ett vandrarhem finns på gångavstånd till lokalen som ligger centralt.

   Skånetrafiken ansvarar för busstrafiken i Lunds kommun. På Skånetrafikens webbplats hittar du bland annat hållplatser, tidtabeller och information om hur du köper biljett. Information om lånecyklar kan hittas på webbplatsen lund.se, där även annan information om Lund finns.

   Kontaktinformation

   • Kursansvarig är Cecilia Ahlström Emanuelsson, MD, överläkare Öron-näsa-hals-kliniken, Skånes universitetssjukhus (SUS)
   • Kursadministratör Bibbi Persson, Bibbi.BM.Persson@skane.se, tel: 046-17 56 14
   • Kurssekreterare och kommunikatör Marianne Person, tel: 046-17 56 08. Marianne.n.persson@skane.se

   Kursarrangör är Kunskapscentrum Allergi-Astma-KOL (KAAK), Skånes universitetssjukhus (SUS), Lasarettsgatan 7, 22185 Lund

  • Syfte

   Kursen ger en grundläggande översikt över allergologi inom barn- och ungdomsmedicin och inom vuxenmedicin. Målsättningen är att ge en grundläggande patofysiologisk förståelse av allergologi som en systemisk sjukdom med olika organmanifestationer.

   Speciell tonvikt läggs på klinisk tillämpning av basala kunskaper, framförallt fördelningen och samarbetet mellan primär- och sekundärvård. Det kommer att ges både teoretisk och praktisk utbildning i olika diagnostiska och behandlingsmässiga tekniker.

   Mål och innehåll

   Specifika områden som kommer berörs är anafylaxi, luftvägsallergi, födoämnes- och läkemedelsallergi, yrkes- och hudallergologi. De olika områdena belyses genomgående utifrån de olika perspektiven (barn-, ungdom-, vuxen) samt utifrån vårdnivå (primärvård eller specialistvård).

   Det kommer att ges både teoretisk samt praktisk utbildning i olika diagnostiska och behandlingsmässiga tekniker. Specifika områden som kommer att beröras är anafylaxi, luftvägsallergi, födoämnes- och läkemedelsallergi samt yrkes- och hudallergi.

   Målgrupp

   Målgruppen är läkare under deras specialisttjänstgöring (ST) och med inriktning i huvudsak inom allergologi, allmänmedicin, barn- och ungdomsallergologi, barn- och ungdomsmedicin, lungsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar. Även andra specialiteter kan komma ifråga vilka önskar en något bredare allergologisk kunskap.

   Examination och intyg

   Krav för godkänt är 100 % närvaro, aktivt deltagande, patientfallsredovisning.

   Delmål

   Allergologi: c1, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9,10 och c11.
   Allmänmedicin: c2, c3, c5 och c6.
   Barn- o ungdomsallergologi: c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11 och c12.
   Barn- och ungdomsmedicin: c2 och c4.
   Lungsjukdomar: c1, c2, c6 och c12.
   Öron-, näs- och halssjukdomar: c1, c2, c4, c5, c6 och c7.

   Kursens upplägg

   Den grundläggande patofysiologin inom allergologin beskrivs i föreläsningar, liksom symtomatologi, diagnostiska metoder, utredningsgång och behandlingsmöjligheter av den allergiska sjukdomen. Kunniga personer inom olika organspecialiteter föreläser, vilket ger en bred bild av sjukdomspanoramat. Det senaste inom allergiforskning belyses.

   Patientfall med diskussioner och gruppövningar ingår också, vilket stimulerar ett aktivt deltagande.

   Praktiska moment inom undersökningsdiagnostik ingår (gruppövningar samt ”hands on”-övningar på sjukdomsmonitorering och undersökningstekniker (SPT, Spirometri, NO, rhinomanometri med flera).

   Antagningsprocessen för kursen

   Socialstyrelsen ansvarar för de statligt finansierade SK-kurserna (specialistkompetenskurser) för läkare under specialiseringstjänstgöring i Sverige. Ansökningsperioden stänger den 1 maj för SK-kurser som går under höstterminer.

   Socialstyrelsen skickar i början av juni ett första antagningsbesked till er som har ansökt till höstens SK-kurs. Ni får logga in i systemet och aktivt tacka ja till er plats för att få behålla den. Hör av er till Socialstyrelsen om ni har frågor kring antagningsbeskeden. Information om ansökan till kurser och kurskatalog finns på deras webbsida.

   Därefter sammanställer Socialstyrelsen deltagarlistan och med reserver listade i turordning. Vi på Kunskapscentrum allergi astma KOL (KAAK) kommer därefter att ta in reserver i turordning efter listan. Vi mejlar då en förfrågan i slutet av juni om du önskar tacka ja till en reservplats. Det är viktigt att din epostadress på antagningslistorna då stämmer.

   KAAK svarar på frågor om uppdaterad deltagarlista, reservplatser och praktiska frågor om lokal, etc. Om du inte kan delta på kursen är det viktigt att du meddelar kursadministratör på KAAK, eftersom det är stor efterfråga på kursplatserna. Vi kontaktar därefter i turordning de som står på reservplats.

   Vid frågor om ansökan och antagning kontakta
   SK-kurser@Socialstyrelsen.se.

 • Kursbeskrivning

  Förberedande teoretisk kurs inom spirometri. En fortbildning som grund inför ditt Nationella spirometrikörkort. 

  Det är en introduktionskurs för dig som inte har någon eller liten kunskap kring spirometri. Kursen ska ge en basal förberedelse inför kursen Nationellt spirometrikörkort.

  • Syfte

   Syftet med en förberedande kurs om lungfunktionsmätningar är att ge grundläggande teoretiska förkunskaper inom spirometri.

   Mål

   Efter avslutad kurs ska du känna till:

   • statisk och dynamisk spirometriundersökning
   • utrustning, utförande och utvärdering.

   Förkunskapskrav

   Ta reda på vilken spirometriutrustning som används på din enhet och om möjligt hospitera hos till exempel en astma/KOL-sjuksköterska.

   Målgrupp

   Kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta med spirometri. Deltagare från andra regioner är välkomna att delta.

   Kursens genomförande        

   En halv dagskurs genomförs 1 - 2 gånger per termin, i början av terminen och i anslutning till den förberedande teoretiska kursen Spirometri teknik och Nationella Spirometrikörkortet. Förlagd i KAAK:s lokaler.

   Kursansvariga

   Kursen anordnas av Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL inom Region Skåne. Kursledare är Ulrika Berg och Benita Björk är båda astma/KOL-sjuksköterskor från KAAK.

   Samtliga kursföreläsare har gått obligatorisk handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klin. fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

 • Kursbeskrivning

  En praktisk kurs om spirometriutförande. En halvdag med fokus på tekniskt utförande av lungfunktionsundersökningar för personal utan legitimation.

  Denna kurs är framtagen för personal som inte är legitimerad, exempelvis undersköterskor, som ska utföra Spirometriundersökningar som en del av astma/KOL-teamet på sin arbetsplats. Kursen är ett bra komplement till Spirometri Intro där fokus ligger på teoretisk kunskap.

  • Syfte

   Syftet med en teknikkurs är att ge grundläggande kunskaper om Spirometrier med fokus på tekniskt utförande av undersökningsmetoden för att kunna komma igång med egna spirometriundersökningar.

   Mål

   Efter avslutad kurs är målet:

   • att praktiskt kunna hantera en spirometer med inställningar, kalibrering samt reflektioner kring hygienaspekten
   • att praktiskt kunna genomföra en spirometriundersökning.

   Förkunskapskrav

   Vi rekommenderar att du har gått Spiro Intro innan du deltar i Spirometri Teknik.

   Målgrupp

   Målgrupp är medarbetare utan legitimation, undersköterskor, som arbetar eller ska arbeta med spirometri.

   Kursens genomförande

   En halv dag. Kursen genomförs en eftermiddag och hålls i KAAK:s lokaler 1 - 2 gånger per termin, ofta i början av terminen och i anslutning till den förberedande teoretiska kursen Spiro Intro.

   Kursansvariga

   Kursen anordnas av Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL inom Region Skåne. Kursledare är Ulrika Berg och Benita Björk är båda astma/KOL-sjuksköterskor från KAAK.

   Samtliga kursföreläsare har gått obligatorisk handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klin. fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

 • Kursbeskrivning

  En uppföljning av spirometrikörkortet. Ett seminarium som uppföljning av kunskaper från Spirometrikörkort. 

  • Syfte

   Syftet med seminariet är att ge fördjupad kunskap om spirometritolkning som du fick när du gick Spirometrikörkortet om lungfunktionsmätningar. Det blir diskussioner utifrån tolkningar av olika kurvor från spirometriundersökningar.

   Förkunskapskrav

   Legitimerad personal som har gått kurs i spirometri och erhållit ett Spirometrikörkort, har aktuella baskunskaper i tolkning och regelbundet arbetar med spirometrier.

   Målgrupp

   • Målgrupp är legitimerad personal, så som läkare och sjuksköterska, som arbetar med spirometrier regelbundet, har aktuella kunskaper och regelbundet arbetar med spirometrier.
   • Fysioterapeuter som har ett Spirometrikörkort, som inte är äldre än 5 år
   • Deltagare från andra regioner kan delta, om de uppfyller förkunskapskraven.

   Kursens genomförande

   Utifrån deltagarnas egna spirometrikurvor görs gemensamma tolkningar genom diskussion. Det är obligatoriskt att bidra med 1 spirometri inklusive anamnes för tolkning. 

   En halv dag – tre timmar. Kursen hålls en gång om året, vanligtvis i början utav vårterminen i februari. Utbildningsort är Lund.

   Kursansvariga

   Kursen anordnas av Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL inom Region Skåne. Kursledare är Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin och Henning Stenberg, ST-läkare, Region Skåne.

Nätverksträffar

 • ALLISS är en förkortning av Allergologisk Intresseförening i Södra sjukvårdsregionen och är ett nätverk för allergiintresserade.

  Höstmötet 2021 hölls digital den 29 okt.

  ALLISS ändamål

  ALLISS ändamål är att främja allergologisk verksamhet och bidra till kompetensspridning bland kolleger i landets södra sjukvårdsregion.

  Föreningen är öppen för vårdpersonal inom både offentlig som privat verksamhet. Träffar hålls en gång per termin, med intressanta föreläsare.

  ALLISS arbetar med att stärka allergologins ställning i regionen genom att:

  • Vara ett forum för kunskapsutbyte om allergi och allergisjukdomar.
  • Verka för att allergologiska intressen tillvaratas.
  • Arbeta för att nya allergologer utbildas inom regionen.
  • Bidra till att allergologisk behandling kvalitetssäkras.
  • Främja forskning och utbildning inom regionen.
 • Nätverksträffar för vårdpersonal som arbetar inom astma, allergi, KOL sker minst en gång per år.

  Syfte

  Ämnen som tas upp ger en omvärldsbevakning av vad som händer inom området. Programmet baserat på senaste nytt i kombination med deltagarnas förslag som inkommit vid utvärderingar på tidigare nätverksträffar. Träffarna ger möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter. 

  Mål

  Målsättning är att utbyta erfarenhet och diskutera det nya som händer inom området allergi, astma och KOL. Ibland kombineras nätverksträffen  med en halvdag fortbildning.

  Målgrupp

  Programpunkter som tas upp riktar sig främst till sjuksköterskor men även undersköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och dietister som är lika välkomna.

  Kursansvariga

  Nätverket arrangeras av Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL inom Region Skåne. För programmet står Benita Björk, astma/KOL-sjuksköterska.

  Kursens genomförande

  Nätverksträffarna startade 2010 och sker minst en gång per år för vårdpersonal som arbetar med astma, allergi och KOL. Ibland kombinerat med en halvdag fortbildning.

  Anmälan 

  Kurstillfällen publiceras i Vårdgivare Skånes utbildningskalender, där det går att anmäla sig.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.