Formulär certifiering astma, allergi, KOL mottagning

Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL genomför årligen en kartläggning och kvalitetskontroll av astma-, allergi- och KOL-mottagningar enligt uppdrag från Avdelningen för hälso- & sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret, Region Skåne.

Formuläret med uppgifterna nedan blir underlaget för bedömning av eventuell certifiering av er astma-, allergi- och KOL-mottagning men bidrar även till kartläggning av hur vården ser ut i Region Skåne för dessa patientgrupper.

  • Det är av stor vikt att ni fyller i formuläret korrekt. Fullständiga uppgifterna ska vara oss tillhanda senaste den 3/12 2018 för att enheten ska bli certifierad och erhålla ersättning från och med januari 2019.
  • Är uppgifterna inte inlämnade i tid finns möjlighet att bli certifierad efter hand och då ges ersättning med start från månadsskiftet efter inlämnade uppgifter. Det vill säga, om uppgifter lämnas in i februari blir certifieringen och ersättning från och med mars.
  • Tänk på att ni själva är ansvariga för att ni lämnar in korrekta uppgifter och att detta är avgörande för er certifiering.

Uppgifterna sammanställs av Benita Björk och Sissela Silvmarker på Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor! 

Vid frågor gällande certifiering kontakta Benita Björk, Contact, telefon: 0725-99 90 61. Vid frågor gällande formuläret/övrigt kontakta Sissela Silvmarker, 

Vi nås även på Contact.

Registrera här. Skickas in före 3 dec.

Ange er förvaltningstillhörighet i Region Skåne

SJUKSKÖTERSKELEDD MOTTAGNING
Uppgifterna vi frågar om ska gälla er astma-allergi-KOL-mottagning.
Registrerar ni i Luftvägsregistret? Registrering av astma och/eller KOL-patienter i nationellt kvalitetsregister.
Har personen slutfört kursen diplomerad tobaksavvänjare?
Kursen diplomerad tobaksavvänjare arrangeras av Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention i Region Skåne.

TEAMSAMVERKAN
Ange personer i ert interprofessionella team på Astma, allergi, KOL-mottagningen. Ni kan ange uppgifter till en eller flera personer i varje svarsfält. Även personer som mottagningen har avtal med räknas in i detta team så länge tjänsten kan erbjudas.
Har fysioterapeuten avsatt tid för astma/KOL patienter?

UTRUSTNING PÅ ER MOTTAGNING
Medicinsk utrustning som er astma-allergi-KOL-mottagning använder/har tillgång till. Ange utrustning
Ange utrustning
Vid administration av inhalationsläkemedel vid akut exacerbation – Vad använder ni för utrustning/hjälpmedel?
Vid astma hos barn 0-18 år
Vid astma hos vuxen från 18 år
Vid KOL hos vuxen

Uppgiftslämnare. Ange namn och befattning för den som fyllt i formuläret.
 
Informationen som lämnas ovan ska spegla den nuvarande mottagningen och gälla för 2019, eller eventuellt börja gälla från årsskiftet. Det åligger vårdenheten att meddela KAAK om någon utav uppgifterna inte längre stämmer.
 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter