Ultraljud vid akuta skrotala symptom - kan antalet skrotala explorationer minska?

Akuta skrotala symptom (smärta, svullnad och rodnad av skrotum) är en vanlig orsak till akutbesök hos pojkar och unga män. Kombinationen av differentialdiagnostiska svårigheter och det akuta förloppet vid testikeltorsion gör att många patienter opereras trots att de inte har testikeltorsion.

Ett ökat utnyttjande av ultraljud skrotum skulle kunna förbättra diagnostiken. Det är dock viktigt att tiden från insjuknande till operation inte ökar hos de som har testikeltorsion.

Genomgång av litteraturen visar att det saknas studier som undersöker den direkta patientnyttan av att den kliniska undersökningen av patienter med akuta skrotala symptom kompletteras med ultraljud skrotum. Litteraturen visar emellertid att precisionen, sensitivitet och specificitet, för såväl ultraljud som en klinisk score att diagnostisera testikeltorsion är hög.

Denna HTA-rapport visar att patienter med akuta skrotala symptom dels handläggs av flera olika specialiteter på SUS och dels handläggs på olika sätt i Lund och Malmö. Förändrade rutiner för användande av ultraljud skrotum skulle innebära en ökning av antalet ultraljudsundersökningar, och ett behov av att öka tillgängligheten till ultraljud utanför kontorstid.

Ett införande i rutindiagnostiken bör åtföljas av ett samtidigt systematiskt införande av ett kliniskt scoringsystem.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.