Trombektomi 6 till 24 timmar efter stroke

Denna HTA-rapport fokuserar på frågan om trombektomi 6-24 timmar efter akut ischemisk stroke kan leda till ett bättre kliniskt utfall än nuvarande standardbehandling.

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken hos vuxna i Sverige och orsakar bland överlevarna livslångt lidande genom funktionshinder och förlust av autonomi. Det senare drabbar också de närstående. Vanliga restsymtom efter stroke är t.ex. halvsidig kroppsförlamning och språkstörning.

Medelålder och orsak

Medelåldern för insjuknande är 75 år, men 20% av de drabbade är under 65 år. Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatiska vården och beräknas i Sverige kosta samhället 18 miljarder kronor per år.

Cirka 85% av alla stroke orsakas av blodpropp som leder till hjärninfarkt (akut ischemisk stroke). I 15% av alla strokefall är orsaken blödning från något av hjärnans kärl.

Akutsjukvården har utvecklats

Akutsjukvården vid stroke har utvecklats starkt under senaste decennierna genom diagnostik och nya behandlingar. Exempel är vård på strokeenhet, intravenös trombolysbehandling inom 4,5 timme och trombektomi inom 6 timmar efter uppskattad tidpunkt för insjuknande.

Pågående hjärnskada vid akut ischemisk stroke kan objektivt mätas och värderas genom tillägg av perfusionsundersökning till den akuta bild- och funktionsdiagnostiken. Perfusionsdata tillför fysiologisk information som används för värdering av om det finns hjärnvävnad som är potentiellt räddningsbar.

Tillsammans med klinisk undersökning har metoden använts i två randomiserade kontrollerade studier som utvärderat effekten av trombektomi bland patienter i tidsintervallet 6 till 24 timmar efter uppskattad tidpunkt för insjuknande.

Trombektomi efter akut ischemisk stroke

Denna HTA-rapport fokuserar på frågan om trombektomi 6-24 timmar efter akut ischemisk stroke kan leda till ett bättre kliniskt utfall än nuvarande standardbehandling.

Analysen av det vetenskapliga underlaget för patientnytta visar:

  • att 320 fler per 1000 patienter uppnår ”oberoende” inom 90 dagar, jämfört med de som får standardbehandling. Spridning: [från 230 till 410 fler uppnår oberoende]. Oberoende innebär att patienterna klarar sig helt själva i allmän daglig livsföring (ADL).
    Evidensstyrka enligt GRADE (⊕⊕⊕⊙)
    Det sammanvägda resultatet har måttlig tillförlitlighet
  • att 50 färre per 1000 patienter avlider inom 90 dagar. Spridning: [från 130 färre till 30 fler avlider]
    Evidensstyrka enligt GRADE (⊕⊕⊙⊙)
    Det sammanvägda resultatet har låg tillförlitlighet

Hela vårdkedjan för stroke kommer att påverkas

Om behandlingen införs i Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen visar HTA-analysen att hela vårdkedjan för stroke kommer att påverkas. Ökade patientvolymer och höga krav på tillgänglighet förutsätter att alla aktörer i kedjan samarbetar med att optimera transportlogistik, diagnostik, behandling och eftervård.

Med ett utökat tidsfönster från 6 till 24 timmar för trombektomi förväntas årligen 70 till 100 personer från Region Skåne vara aktuella för behandlingen. Merkostnaden för hälso- och sjukvården beräknas till ca 17 miljoner kronor per år.

Behandlingen förväntas minska behovet av kommunal omsorg motsvarande en kostnadsminskning på 26 till 38 miljoner kronor för patientgruppen vid en livstidsuppföljning. För strokefall från södra Halland, Kronoberg och Blekinge beräknas ambulanskostnaderna vara dubblerade jämfört med dem från Region Skåne.

Sammantaget visar den hälsoekonomiska analysen att trombektomi vid ett utökat tidsfönster förväntas bli kostnadsbesparande i ett samhällsekonomiskt perspektiv och ökar patientnyttan mätt i vunna kvalitetsjusterade levnadsår.

Kostnadsminskningar i den kommunala omsorgen beräknas bli större än kostnadsökningar inom hälso- och sjukvården. Resultaten förväntas, med undantag för ambulanskostnaderna vara överförbara till andra delar av landet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.