Spolning av CVK och subkutan venport med heparin eller enbart NaCl

Mot bakgrund av en tidigare systematisk översikt (4) och med tillägg av de tre nu analyserade studierna gör vi bedömningen att det inte kunnat påvisas några skillnader i ocklusion mellan spolning med NaCl respektive heparin.

Allvarliga tidigare kända biverkningar finns rapporterade vid spolning med heparin men ej vid spolning med NaCl.

Studiernas olika design gör det problematiskt att utifrån resultaten ge en generell rekommendation om spolning med enbart NaCl för alla katetrar, eftersom det vetenskapliga underlaget är begränsat.

Ett begränsat vetenskapligt underlag tydliggör att det kvarstår en kunskapslucka kring denna viktiga fråga och att fler kontrollerade studier behövs för att säkert kunna besvara frågan om spolning med enbart NaCl kan ersätta heparin för att undvika ocklusion i CVK och subkutan venport.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.