PSVM Perioperativ slagvolyms monitorering

Målstyrd vätskebehandling baserad på monitorering av hjärtats slagvolym tillämpas i ökad omfattning perioperativt vid större operationer. Metoden leder till minskad mortalitet, reducerat antal komplikationer och förkortad vårdtid på IVA och totalt på sjukhus.

Teknologin förutsätter tillgång till avancerad utrustning och kompetens bland personal inom intensiv- och perioperativ vård.

I föreliggande rapport värderas det vetenskapliga underlaget för teknologin och identifieras faktorer av betydelse för en optimal användning av teknologin inom sjukvården.

De sakkunnigas värdering av den vetenskapliga litteraturen visar att:

Vid stor kirurgi är målstyrd vätskebehandling baserad på slagvolymsmonitorering bättre än existerande standardbehandling och leder till:

 • En minskad mortalitet som blir mera uttalad ju större risken bedöms vara för patienten.
  Måttligt starkt vetenskapligt underlag.
 • Färre postoperativa komplikationer och generellt minskad morbiditet.
  • Minskad risk för akut njursvikt.
  • Färre fall av sårinfektion, postoperativ pneumoni och urinvägsinfektion.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag.

 • En minskning av vårdtid på IVA.
  Måttligt starkt vetenskapligt underlag.
 • En minskning av total vårdtid på sjukhus.
  Måttligt starkt vetenskapligt underlag.

Resultaten från de vetenskapliga studierna bedöms som väl överförbara till verksamheter inom Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen.
Flera internationella organisationer rekommenderar metoden i samband med stor kirurgi.

Inga etiska frågeställningar av problematisk natur kopplat till målstyrd vätskebehandling har kunnat identifieras under analysarbetet.

Teknologin med målstyrd vätskebehandling baserad på slagvolymsmonitorering kan utan fördröjning eller omorganisation integreras i nuvarande verksamhet och inga behov av särskild nivåstrukturering har identifierats.

Förutsättningarna för implementering inom IPV:s verksamheter inom SUS bedöms som goda och bör kunna fullföljas under 2017.

För bästa patientnytta på Skånes universitetssjukhus beräknas volymen lämplig för metoden till ca 2500 patienter per år vilket genererar en kostnad av ca 2 mkr. Merkostnaden för ett optimalt utnyttjande av teknologin är därmed litet då de resurser som frigörs genom patientnyttan beräknats till 14,1 mkr och därmed med bred marginal överskrider de ökade kostnaderna för ny utrustning och implementering.

Mot bakgrund av resultaten i HTA-rapporten rekommenderar projektgruppens sakkunniga att metoden med målstyrd vätskebehandling baserad på monitorering av hjärtats slagvolym införs inom ramen för klinisk rutinsjukvård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.