Navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS)

Patienter med hjärntumör kan behöva operation. Målet för varje operativt ingrepp är att göra en så fullständig resektion av tumören som möjligt, med samtidigt maximalt bibehållen funktion för patienten (Brown 2016).

Bibehållen funktion vägs mot strävan efter radikalitet avseende tumören och för att uppnå bästa möjliga slutresultat görs både preoperativ och intraoperativ kartläggning (Pessina 2017).

Vid preoperativ kartläggning används idag fMRI (functional magnetic resonance imaging). Denna neuroradiologiska metod avbildar blodflödesförändringar i specifika områden, vilka motsvarar neuronaktivitet. Med fMRI avgränsas kortikala motoriska och språkliga funktioner.

Även under operationen görs kartläggning av kortikala motoriska funktioner, med direkt kortikal stimulering (DCS). DCS är en neurofysiologisk metod, som är ”gold standard” för kartläggning av kortikala funktionella områden.

Navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) är en ny metod för preoperativ kartläggning. Metoden används i klinisk rutin på universitetssjukhusen i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Linköping.

Principen för nTMS är att en magnetspole inducerar ett nytt elektriskt fält i hjärnan och därmed kan specifik hjärnbark och kortikospinala bansystem aktiveras (Thordstein 2013). Detta är samma princip som används för den intraoperativa metoden DCS.
Investeringskostnaden för nTMS beräknas till >5 miljoner kronor.

Till detta kommer löpande servicekostnader.

Cirka 20% av alla patienter som opereras för hjärntumör på SUS genomgår preoperativ kartläggning med fMRI. Detta motsvarar 60-90 undersökningar per år. För ett mindre antal patienter föreligger kontraindikationer för fMRI, i nuläget avstår man då preoperativ kartläggning.

Ett fåtal patienter har remitterats till annat sjukhus för undersökning med nTMS.

I föreliggande rapport sammanfattas det vetenskapliga underlaget för följande frågeställning:

Är det bättre för patienter som ska genomgå hjärnkirurgi p g a hjärntumör att utredas preoperativt med nTMS än med fMRI?

Analysen visar följande:

  • För effektmåtten tumörfri överlevnad, bevarad motorisk funktion och resektionsgrad saknas publicerade data (inga studier).
    Otillräckligt vetenskapligt underlag (⊕○○○)
  • Korrektheten avseende avgränsningen av motorcortex (accuracy) är troligen större för nTMS än för fMRI (6 studier).
    Otillräckligt vetenskapligt underlag (⊕○○○)
  • Genomförbarhet (feasibility) är troligen större för nTMS än för fMRI. Inga studier har undersökt detta systematiskt.
    Otillräckligt vetenskapligt underlag (⊕○○○)

Det framkommer inga allvarliga biverkningar av nTMS i de analyserade studierna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.