Musikintervention till vuxna intensivvårdspatienter

Patienter som vårdas på IVA (intensivvårdsavdelning) är kritiskt sjuka. Deras livshotande tillstånd kräver avancerad aktiv behandling och konstant övervakning av specialutbildad personal såväl som av högteknologisk utrustning. Miljön på IVA innefattar mycket ljus och ljudintryck som tillsammans med bakomliggande allvarlig sjukdom leder till stor stress för patienterna. Trots att smärta och oro kan behandlas med läkemedel, kan detta ofta upplevas otillräckligt och det har föreslagits att musik kan bidra till en ytterligare dimension av lugn och avslappning till patienten.

Då patientens autonomi ofta är nedsatt vid IVA-vård är det mycket angeläget att respektera patientens integritet. För personalen är det därför viktigt att veta om det finns vetenskapligt underlag som visar positiv effekt av behandlingen när denna ges till en patient som inte kan kommunicera sin egen vilja. Det finns idag inga riktlinjer för musikintervention till IVA-patienter. Därför belyses nu frågan i denna HTA-rapport.

Efter genomgång av den vetenskapliga litteraturen och bedömning av de ingående studierna kan följande slutsatser dras gällande musikintervention på IVA:

• Musikintervention sänker hjärtfrekvensen (begränsad tillförlitlighet ⊕⊕◯◯)

• Musikintervention sänker kortisolnivåer (måttlig tillförlitlighet ⊕⊕⊕◯)

• Musikintervention minskar oro (måttlig tillförlitlighet ⊕⊕⊕◯)

• Musikintervention påverkar inte blodtrycket (begränsad tillförlitlighet ⊕⊕◯◯).

Gällande utfallsmåtten andningsfrekvens, temperatur, syresättning, smärta, sömn, sederingsgrad, läkemedelsåtgång eller patientnöjdhet går det inte att dra någon slutsats om musikinterventions inverkan på grund av otillräcklig tillförlitlighet i den vetenskapliga litteraturen (⊕◯◯◯). Den generellt låga tillförlitligheten till den vetenskapliga litteraturen gällande dessa utfallsmått beror på att det saknas samstämmighet mellan studierna, att det föreligger låg precision i data samt låg överförbarhet.

Det finns inget underlag för analys av kostnadseffektivitet, men rapportens räkneexempel visar att utrustningen för musikintervention har en låg merkostnad per patient inom intensivvården.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.