LAAO - Förslutning av vänster hjärtöra [Left Atrial Appendage Occlusion Devices]

Patienter med förmaksflimmer löper en ökad risk för död, allvarlig sjukdom och handikapp som en följd av embolisering av tromber bildade i vänster hjärtöra. Etablerad behandling innefattar därför läkemedelsbehandling med antikoagulantia.

Patienter med relativ eller absolut kontraindikation för sådan behandling, oftast p.g.a. blödning kan med LAOO erbjudas ett nytt behandlingsalternativ som innebär att hjärtörat mekaniskt stängs av från cirkulationen.

Det finns inte tillräckligt med vetenskapliga studier av god kvalitet där man undersökt effekterna av LAAO för gruppen med kontraindikation för antikoagulation.

Det finns därför otillräckligt vetenskapligt underlag för att besvara den fokuserade frågan om perkutan stängning av vänster förmaksöra med ett LAAO-”device” är en säker och effektiv metod för att förebygga mortalitet och stroke för den gruppen.

Det finns randomiserade, kontrollerade studier med LAOO på patienter utan kontraindikation för antikoagulation. Det finns ett begränsat vetenskapligt underlag för bedömningen att det föreligger gynnsamma effekter av stängning av vänster förmaksöra med WATCHMAN-”device”.

Effekterna bedöms som kliniskt relevanta men måste ställas mot en ökad risk för procedurrelaterade händelser. Eftersom kausaliteten för sjukdom är ekvivalent för dem med och dem utan kontraindikation för antikoagulation och tills fler studier finns tillgängliga görs bedömningen att LAOO kan erbjudas de med kontraindikation för antikoagulation efter särskild bedömning.

  • Patienter med förmaksflimmer, hög risk för stroke och som tål långtidsbehandling med orala antikoagulantia bör erbjudas behandling med LAAO endast inom ramen för FoU.
  • Patienter med förmaksflimmer, hög risk för stroke och som har relativ eller absolut kontraindikation för långtidsbehandling med Waran eller NOAC bör värderas av ett expertteam inom SUS och eventuellt erbjudas behandling med LAAO.
  • Alla patienter som behandlas med LAAO bör tills vidare systematiskt utvärderas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.