Konduktiv pedagogik vid cerebral pares

Cerebral pares är en motorisk funktionsnedsättning som orsakas av en hjärnskada som uppstår antingen före födseln, under förlossningen eller före två års ålder. Funktionsnedsättningar kan även drabba andra områden som syn, hörsel och kognition. Konduktiv pedagogik är ett pedagogiskt program, som genom träning anses stimulera barnens utveckling. Behandlingen sker i grupp. Region Skåne erbjuder träningsperioder om 4-6 veckor via en extern leverantör. Syftet med denna rapport är att undersöka det vetenskapliga underlaget för konduktiv pedagogik vid cerebral pares i jämförelse med standardbehandling.

Den samlade bedömningen av tillgänglig litteratur blir att två slutsatser kan dras från de ingående studierna:

  • Det finns ingen skillnad i effekt på grovmotorik hos barn med cerebral pares mellan konduktiv pedagogik och standardbehandling (begränsad tillförlitlighet ⊕⊕).
  • Det finns ingen skillnad i effekt på kommunikationsförmåga hos barn med cerebral pares mellan konduktiv pedagogik och standardbehandling (begränsad tillförlitlighet ⊕⊕).

Övriga studerade utfallsmått, där litteraturen talar för att det inte finns någon skillnad mellan konduktiv pedagogik och standardbehandling, har otillräcklig tillförlitlighet (⊕) vilket innebär att ingen slutsats kan dras. Den generellt låga tillförlitligheten till den vetenskapliga litteraturen beror på att många studier har en utformning som innebär hög risk för bias (snedvridning). Dessutom har många studier få deltagare. Vid bedömning av tillförlitligheten tas också hänsyn till att såväl interventionen konduktiv pedagogik som standardbehandling varierar betydligt i de olika studierna.

Avsaknad av påvisad skillnad i effekt innebär att analys av kostnadseffektivitet inte kan göras. Region Skåne avsätter för närvarande en miljon kronor i budgetmedel årligen för 40 träningsperioder om 4-6 veckor av konduktiv pedagogik.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.