Impellerpump vid kardiogen chock

Kardiogen chock är ett tillstånd då en akut svår hjärtsvikt leder till en livshotande situation till följd av otillräcklig genomblödning av kroppens vitala organ. Behandlingen av kardiogen chock tillhör den högspecialiserade vården.

Orsaken till oförmågan att pumpa tillräckliga mängder syrerikt blod är vanligen att blodflödet i hjärtats egna kärl har försämrats till följd av en hjärtinfarkt. Konsekvensen blir syrebrist i hjärtmuskeln och en samtidig ackumulering av slaggprodukter.

Trots att vården tydligt har förbättrats är dödligheten fortfarande hög. Den interventionella behandlingen av kardiogen chock kräver specialkompetens inom såväl interventionell kardiologi som hjärtintensiv och intensivvård.

Under de senaste åren har användningen ökat av en typ av temporär mekanisk avlastning av vänsterkammaren (percutaneous Ventricular Assist Device, pVAD), olika typer av dessa finns. En nyare variant bygger på en impellerpump. Den saluförs under namnet Impella CP.
Pumpen är placerad inne i en slang. Via stora kroppspulsådern placeras slangen i hjärtats vänsterkammare. Syrerikt blod pumpas in i slangen. Via sidohål på slangen pumpas blodet ut igen i den första delen av stora kroppspulsådern. Därigenom sker en avlastning av det försvagade hjärtat - hjärtmuskeln behöver inte pumpa så hårt eller snabbt – samtidigt som syrerikt blod når kroppens övriga organ och hjärtat självt.

Ett exempel på en äldre typ av pVAD är den så kallade aortaballongpumpen (Intra-Aortic Balloon Pump, IABP). Dess effektivitet är otillräcklig för att adekvat behandla alla patienter med kardiogen chock.

Region Skåne har årligen omkring 20-25 patienter med kardiogen chock av sådan allvarlighetsgrad att pVAD-behandling skulle kunna vara aktuell. Behandlingseffekten kan vara otillräcklig, behandlingen är multidisciplinär, svår, har tydliga komplikationsrisker, är kostsam, personalintensiv och organisatoriskt omfattande samt kan etiskt problematiseras. Därför finns det ett behov av att i en HTA-analys vetenskapligt genomlysa evidensen för impellerpump vid kardiogen chock.

Slutsatser:
1) Kliniska: Den samlade bästa tillgängliga vetenskapen visade att tillförlitligheten av evidensen för behandling med tillfällig vänsterkammaravlastning med Impella CP är otillräcklig (⊕) för att kunna bedöma om detta påverkar överlevnaden eller andra patientnära utfallsmått hos patienter med kardiogen chock. Tillförlitligheten av evidensen för allvarliga komplikationer är begränsad (⊕⊕). Således är tillförlitligheten inte så undermålig att den klassas som vetenskapligt otillräcklig. Givet det vetenskapliga underlaget blir den sammanvägda bedömningen att Impella CP har en större risk för komplikationer i förhållande till pVAD av typen IABP vid behandling av kardiogen chock.

2) Organisatoriska: Givet att denna patientkategori definitionsmässigt fortsätter tillhöra den högspecialiserade vården och att dess numerärer inte förskjuts radikalt har sakkunniggruppen inte identifierat några större organisatoriska problem. Den befintliga vårdkedjan har byggts upp under lång tid av professionen som helhet och är fungerande.

3) Hälsoekonomiska: Den genomförda praxisstudien sammanställde kostnader för 15 patienter med kardiogen chock som under 2016-2019 behandlats med Impella CP samt 11 patienter med motsvarande tillstånd som 2014 behandlats med IABP. Det begränsade antalet medger ingen direkt jämförelse. Vården av dessa patienter är kostsam och ligger ofta över 500 000 kronor per person.

Intensivvård var den enskilt största kostnadsposten och hälften av patienterna hade minst 5 dygn intensivvård. När personer med extremvärden exkluderades svarade intensivvård för 57% av de totala kostnaderna i Impellagruppen och 61% i IABP-gruppen, medan materialkostnaden svarade för 21% respektive 2%.

4) Etiska: Sakkunniggruppen har i denna kontext inte kunnat urskilja några nya etiska dilemman av generell natur vid behandling med Impella CP, utan endast ett litet antal mindre kända specifika etiska dilemman har identifierats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.