EOS® Bilddiagnostik vid skolios

Denna HTA-rapport fokuserar på användningen av EOS® som verktyg för diagnostik av skolioser och andra ryggdeformiteter hos barn och unga vuxna.

EOS (EOS imaging®) innebär införandet av en ny bilddiagnostisk teknik för ortopedin. Med EOS kan en patient i upprätt belastad ställning skannas från anklarna till skallbasen på 10 till 30 sekunder. Systemet skapar parallaxfria och högkvalitativa primärbilder i 2D från vilka en 3D-modell av det belastade skelettet genereras.

Vad tekniken kan användas till

Tekniken kan användas för diagnostik, och för simulering och planering av interventioner. Den underliggande teknologin (röntgendetektorn) är unik och möjliggör en 50-90 procentig reduktion av expositionsdos joniserad strålning jämfört med konventionella röntgenmetoder.
EOS introducerades i kliniskt rutinbruk 2007 och fanns år 2017 etablerat i 51 länder men inte i Sverige.

Om HTA-rapporten

Denna HTA-rapport fokuserar på användningen av EOS för diagnostik av skolioser och andra ryggdeformiteter hos barn och unga vuxna. Effekterna av ett eventuellt införande av EOS på SUS har belyst med HTA-metodik där kliniskt patientnytta, etiska-, organisatoriska- och ekonomiska aspekter redovisas.

Rapporten är narrativ då resultaten från ingående studier inte lämpar sig för kvantitativa statistiska jämförelser eller för evidensvärdering enligt GRADE. Denna situation är inte unik för EOS utan vanligt förekommande vid analys av litteratur om medicinteknisk utrustning.

Genomgång av litteraturen visar att de jämförande studier som finns huvudsakligen rapporterar om bildkvalitet, radiologisk exposition och korrelationer mellan olika numeriska vinkelmått som används i diagnostik av skolioser. Studierna uppvisar en betydande heterogenitet avseende jämförelsemetoder och patientmaterial.

Några biverkningar för patienter eller negativa resultat för logistiken i klinik eller diagnostik finns inte rapporterade.

Observationer

Kliniskt relevanta observationer som redovisas är att: 

  • Diagnostiska utfallsmått mätta med EOS, konventionell ryggröntgen och CT-undersökning överensstämmer väl.
  • Progressiv skolios har en specifik fenotypisk 3D-deformitet som kan identifieras genom systematisk mätning på en EOS 3D-modell. Detta tillför ny kunskap som kan öka säkerheten vid prognostisering och minska risken för över- och underbehandling med korsett och kirurgi.
  • Majoriteten av unga skoliospatienter är flickor som under flera år behöver följas med upprepade bildtagningar. För dessa patienter är lägsta möjliga kumulativa stråldos viktig eftersom expositionen sammanfaller med puberteten då bröstkörtelvävnad och äggstockar är särskilt känsliga. En undersökning med EOS mikrodos-protokoll motsvarar en stråldos som är mindre en veckas naturlig bakgrundsstrålning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan EOS bli ett användbart verktyg för diagnostik och planering av interventioner samt för uppföljning av ryggsektionens patienter. Det finns kunskapsluckor kring den kvantitativa patientnytta som metoden tillför på kort och lång sikt.

De direkta kostnaderna för sektionen ökar genom EOS och hälsoekonomiska effekter av direkt patientrelaterade hälsovinster är inte utvärderade. Om beslut fattas att en strategisk EOS-investering till SUS ska göras kan ryggsektionen bidra till att fylla aktuella kunskapsluckor genom väldesignade kohortstudier och uppföljningar i kvalitetsregister. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.