Dygnsrytmsbelysning inom psykiatri, geriatrik, demensvård och rehabilitering

Dygnsrytmsbelysning är en installerad belysning vars intensitet och våglängd varieras under dygnet för att efterlikna det naturliga ljusets variation. Syftet med denna rapport är att undersöka det vetenskapliga underlaget för effekterna av dygnsrytmsbelysning vid slutenvård inom psykiatri, äldrevård, demensvård och rehabilitering.

Genomgången av litteraturen visar:

Effektmått sömn

  • Personer som bor på demensboende får förbättrad sömn av ljusintervention, måttlig tillförlitlighet ⊕⊕⊕.
  • Patienter som rehabiliteras efter stroke blir mer utvilade av ljusintervention, låg tillförlitlighet ⊕⊕.
  • Sömn hos patienter som vårdas på psykiatrisk avdelning för affektiva symtom påverkas inte av ljusintervention, låg tillförlitlighet ⊕⊕.

Effektmått agitation

  • Agitation hos personer som bor på demensboende påverkas inte av ljusintervention, måttlig tillförlitlighet ⊕⊕⊕.

Effektmått depression, oro

  • Ljusintervention minskar depressiva symtom hos personer som bor på demensboende, hög tillförlitlighet ⊕⊕⊕⊕.
  • Ljusintervention minskar oro och depressiva symtom hos patienter som rehabiliteras efter stroke, låg tillförlitlighet ⊕⊕.
  • Ljusintervention påverkar inte depression hos patienter som vårdas på psykiatrisk avdelning för affektiva symtom, låg tillförlitlighet ⊕⊕.

Dygnsrytmsbelysning finns installerad på en psykiatrisk avdelning och ett fåtal andra vårdplatser i Region Skåne och fler installationer är planerade inom olika verksamheter. Verksamheten har beräknat att merkostnaden vid nyinstallation varit cirka 40 procent högre för dygnsrytmsbelysning än för standardbelysning med LED-teknik. En vanlig LED-belysning kostar cirka 2 500 kronor per kvadratmeter vid nyinstallation, medan dygnsrytmsbelysning kostar cirka 3 500 kronor per kvadratmeter. Det saknas underlag för att bedöma kostnadseffektivitet för dygnsrytmsbelysning på demensboende utifrån enbart ovan beskrivna positiva effekter på sömn, depression och oro. Det vetenskapliga underlaget för effekt av dygnsrytmsbelysning för övriga studerade patientgrupper har låg tillförlitlighet, men pekar på såväl möjlig effekt som frånvaro av effekt. Några slutsatser om kostnadseffektivitet inom dessa patientgrupper kan därför inte dras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.