Bassängträning för patienter med inflammatorisk ledsjukdom

Ett begränsat vetenskapligt underlag visar att bassängträning har kliniskt relevanta positiva effekter för patienter med inflammatoriska reumatiska ledsjukdomar. Detta överensstämmer, enligt projektgruppens uppfattning, med tillgänglig klinisk erfarenhet.

Potentialen för en ekonomisk besparing vid avveckling av bassängverksamheten för dessa sjukdomar bedöms som högst osäker då jämförelsealternativen med träning på land troligen blir kostnadsneutralt.

Bassängträning vid reumatoid artrit

I underlaget till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 görs bedömningen att vid reumatoid artrit ger bassängträning en större förbättring av ledrörlighet, muskelstyrka, syreupptagningsförmåga och ledfunktion än studerade behandlingsalternativ.

Litteraturgenomgången tillförde en nytillkommen artikel vilken bekräftade SoS slutsatser och inte påverkade evidensstyrkan.
Måttligt vetenskapligt underlag

Bassängträning vid ankyloserande spondylit

Litteraturgenomgången visar att bassängträning tycks ge en större förbättring av hälsorelaterad livskvalitet och smärta, men inte av rörlighet, funktion och sjukdomsaktivitet, jämfört med egenträning efter instruktion på land.
Begränsat vetenskapligt underlag

Bassängträning vid psoriasisartrit

Inget vetenskapligt underlag finns för att specifikt bedöma effekterna av bassängträning vid psoriasisartrit.
Otillräckligt vetenskapligt underlag

Komplikationer och biverkningar av bassängträning

Komplikationer och biverkningar är inte i någon större omfattning rapporterade i de granskade studierna. Projektgruppens bedömning är därför att komplikationer och biverkningar inte är något relevant effektmått vid bassängträning.
Otillräckligt vetenskapligt underlag

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.