Allograft vid perifer nervkirurgi

Trauma med åtföljande perifera nervskador i de övre extremiteterna drabbar ofta unga personer och kan leda till förlust av såväl känsel som motorik, vilket påverkar livskvalitén. Försök att återställa eller förbättra funktionen är viktigt för att underlätta återgång till arbete, undvika permanent funktionsnedsättning och kroniska smärttillstånd.

Återställande av funktion efter en nervskada där en bit av nerven saknas är en kirurgisk utmaning. I situationer där man inte har möjlighet att sy ihop de skadade nervändarna utan alltför mycket stramhet, krävs rekonstruktion som kan överbrygga defekten. Oftast används då en del av en annan nerv från patienten som tas från ett område där nerven inte bedöms lika funktionsmässig (så kallat autograft). Vid kortare nervdefekter används konstgjorda tuber som guidar nervutväxten över defekten. Ett nyare alternativ till autograft och konstgjorda tuber är så kallad nervallograft (på engelska, processed nerve allograft: PNA, i rapporten härefter benämnd allograft). Allograft är en kommersiellt tillgänglig produkt som tillverkas och marknadsförs som Avance® Nerve Graft av Axogen Corporation och utgörs av en specialbehandlad perifer nerv från avlidna personer. Vävnaden är hanterad och processad för att ta bort alla cellprodukter samtidigt som den tredimensionella mikroarkitekturen bevaras för att stödja de utväxande nervfibrerna. Allograft kan även användas vid operation av smärtsamma nervknutor (neurom) som kan uppstå som komplikation till nervkirurgi.

Eftersom allograft är en ny behandlingsform för perifera nervskador finns ett behov av en HTA analys för att genomlysa användbarhet och risker vid kirurgi samt utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv värdera nyttan.

Genomgång av den tillgängliga vetenskapliga litteraturen visar att man inte kan dra några slutsatser avseende skillnader i resultat av kirurgisk behandling mellan användning av allograft jämfört med konventionell behandling, då den tillgängliga evidensen för utfallsmåtten bedöms ha otillräcklig tillförlitlighet (⊕◯◯◯). De flesta publicerade studier saknar kontrollgrupp vilket omöjliggör jämförelse med konventionell behandling. För studier med kontrollgrupp bedöms den vetenskapliga tillförlitligheten som låg för utfallsmåtten eftersom studierna innehåller få patienter samt har stora och odefinierade bortfall av patienter. I flera fall bedöms författarna ha koppling till kommersiella företagsintressen.

Kostnadsbeskrivningen visar att allograft kostar omkring 20 000 kronor mer än autologt graft vid en mindre nervskada. Mellanskillnaden är mindre (drygt 3 000 kr) vid en större nervskada utifrån antaganden om att det krävs två operatörer och ett inneliggande vårddygn vid operation med autologt graft.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.