Värdet av endoskopi och videofluoroskopi i diagnostiken av sväljningsbesvär

Dysfagi kan vara av varierande allvarlighetsgrad och orsakas av en lång rad sjukdomar. Fiberendoskopisk undersökning av faryngeal sväljning (FUS) och videofluoroskopi (VFS) är undersökningar som kan utvärdera morfologi, funktion och behandlingsmöjligheter i den orofaryngeala fasen av sväljningen.

Detta utlåtande redogör för evidensläget för användandet av dessa undersökningar hos patienter med dysfagi och för hur de används för närvarande i Region Skåne.

Analysen visar att VFS och FUS är kliniskt väl etablerade undersökningar som dokumenteras av en omfattande vetenskaplig litteratur. Det saknas dock studier som visar att genomförda undersökningar av dysfagi med VFS eller FUS leder till interventioner eller omhändertagande som resulterar i objektivt mätbar patientnytta eller annat mervärde.

Även värderingen av metodernas diagnostiska precision är behäftad med svårigheter på grund av avsaknad av etablerad definition av sjukdom.

Analysen visar att det finns flera diagnostiska studier med medelhög eller hög studiekvalitet. De visar att båda undersökningsmetoderna har god och likvärdig samstämmighet mellan olika bedömare och vid upprepade bedömningar. Informationen från undersökningarna kan också komplettera varandra.

I utlåtandet framgår också att utredning av dysfagi i Region Skåne är fragmenterad och uppdelad på flera verksamhetsområden. Bildandet av ett multidisciplinärt centrum inom Region Skåne kan tänkas förbättra patientflöden och göra omhändertagandet mer enhetligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.