Polikliniska induktioner vid lågrisk-graviditeter

Igångsättning av förlossning sker för närvarande vid ungefär var femte förlossning i Sverige. Nya riktlinjer från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi under 2020 anger att kvinnan själv bör få välja igångsättning efter 41 fullgångna graviditetsveckor jämfört med tidigare 42. Bedömningen från professionen är att detta kommer att leda till fler igångsättningar. Igångsättning i hemmet som används i bland annat Danmark har föreslagits som en möjlighet vid lågriskgraviditeter.

En fråga om huruvida det är säkert och effektivt med igångsättning av förlossning, hemma jämfört med på sjukhus, vid låg-risk graviditet avseende risker för barn och mamma ställdes till både HTA Syd och HTA-centrum Västra Götaland. En rapport har publicerats från HTA-centrum Västra Götaland.

Slutsatsen i rapporten från HTA-centrum i Västra Götaland är att det är osäkert huruvida viktiga utfallsmått för barn och mamma påverkas vid förlossning hemma jämfört med på sjukhus. Tillgänglig vetenskap har låg tillförlitlighet. En viktig anledning till detta är att allvarliga händelser är ovanliga och mycket stora studier behövs för att påvisa skillnader.

I samråd med verksamheten görs ingen regional analys i Region Skåne, då fokus nu är på att samla data till den nationella studie som startats för att fylla den beskrivna kunskapsluckan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.