NIPP - Negative isolated pelvic perfusion

Kan NIPP teknik (Negative isolated pelvic perfusion) för lokal administration av cellgifter för tumörer i lilla bäckenet ge förlängd överlevnad, symptomlindring och bättre livskvalitet på patienter med avancerad cancer i nedre pelvis?

Utlåtande 2013-05-08

Bakgrund

  1. Målgrupp: Patienter med uttalade symtom (fr a smärtor) sekundära till elakartade tumörer i bäckenregionen, vilka har genomgått olika behandlingar och där ytterligare behandling med tillgängliga metoder inte längre är möjligt.
  2. NIPP innebär att man med radiologiska metoder skapar en tillfällig, isolerad cirkulation i bäckenregionen, som möjliggör lokal behandling av tumörer i lilla bäckenet med höga doser av cellgifter, medan resten av kroppen ej utsätts för cellgiftspåverkan.
  3. Genom denna metod kan patienterna erbjudas ytterligare en terapi, vilket kan förlänga överlevnad, minska symtomen och fr a minska behovet av smärtstillande läkemedel. Behandling kan även innebära förbättrad funktion genom minskad tumörmassa och förbättrad livskvalitet.
    • Projektet skapar samarbete över klinikgränserna och ligger väl i linje med SUS, Lund profilering som onkologiskt centrum. Då behandlingen inte utförs på andra ställen i Europa, finns även potentiella möjligheter att rekrytera patienter från andra landsting och även från andra länder i Europa.
    • Inom projektet planeras vetenskaplig metodutveckling och uppföljning. Redan nu planeras ett par delprojekt, som bland annat kommer att ingå i ett avhandlingsarbete, bland annat med möjlighet att inkludera projekt rörande tumörbiologi, materialutveckling, farmakodynamik och bedömning av patienternas livskvalitet.

Metod/intervention/ teknologi
Med radiologiska metoder skapas en tillfällig isolerad cirkulation i lilla bäckenets kärlområde. Inom det perfunderade området ges lokal behandling med höga doser cytostatika som annars skulle varit systemtoxiska.

Sammanfattning av kunskapsläget
Litteratursökningen gav vid handen totalt 8 träffar varav 2 endast var konferens abstracts. En artikel är felaktigt klassad som RCT, men är en observationsstudie med historiska kontroller. Övriga 5 är observationsstudier av låg eller måttlig kvalitet utan kontrollgrupp. En översiktsartikel innehåller en kort hänvisning till en av de övriga artiklarna.

I studierna är patienturvalet heterogent liksom rapporteringen av effektmått. Risken för publikationsbias bedöms som stor.

Den vetenskapliga dokumentationen bedöms som otillräcklig för att besvara om NIPP teknik för lokal administration av cellgifter för tumörer i lilla bäckenet ge förlängd överlevnad, symptomlindring och bättre livskvalitet på patienter med avancerad cancer i nedre pelvis.
Evidensvärdet för metoden enligt GRADE (⊕○○○)

Primärt utfall
Inget av de önskvärda effektmåtten förlängd överlevnad, minskade symptom, minskat behov av smärtstillning, minskad tumörmassa eller förbättrad livskvalitet är utvärderingsbart utifrån den till gängliga litteraturen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.