LVAD-DT Mekaniskt hjälphjärta som permanent behandling vid grav hjärtsvikt

Mekaniskt hjälphjärta (Left ventricular assist device, LVAD) som cirkulationsunderstöd vid vänsterkammarsvikt är ett medicintekniskt område i snabb utveckling. LVAD innebär livräddande behandling för patienter med dekompenserad terminal hjärtsvikt som ej kan förbättras eller stabiliseras med optimerad medicinsk behandling.

För patienter som ej bedöms lämpliga för hjärttransplantation och som uppfyller särskilda kriterier kan LVAD användas för permanent behandling. Upp emot 10% av patienter som erhåller LVAD-DT förbättras så pass att de kan komma ifråga för hjärttransplantation.

Behandling med LVAD förlänger överlevnaden, förbättrar funktionsförmågan men har osäker effekt på livskvaliteten.

Behandling med LVAD-DT är mycket resurskrävande och riskerar om inte särskild ny finansiering tillförs att dränera resurser från andra angelägna vårdområden.

Etiska överväganden bör ges stort utrymme i varje enskilt fall.

Urval, behandling och uppföljning av alla patienter med LVAD bör vara mycket stringent och förbehållet multidisciplinär högspecialiserad teamverksamhet på SUS.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.