IRE Irreversibel elektroporering av tumörer i lever och bukspottkörtel

Irreversibel elektroporering är en ny metod för att destruera vävnad med elektrisk ström. Metoden marknadsförs av AngioDynamics, Latham, NY och kräver en särskild utrustning NanoKnife®.

FDA godkännande finns endast för användning för ”soft tissue ablation” och 2011 utfärdade FDA en varning till bolaget för att de marknadsfört produkten för cancerbehandling och infört begreppet “irreversible electroporation” or “IRE” för att beskriva utrustningens potentiella effekt (ej med i ursprungliga FDA-godkännandet).

På Cancer treatment of America´s hemsida beskrivs metoden:

”NanoKnife® provides a minimally invasive option for patients with inoperable or difficult-to-reach tumors, including tumors located near critical structures and major blood vessels in the body. Instead of using extreme heat or cold, which could damage normal adjacent tissues, the NanoKnife System uses electrical currents to destroy cancerous tumors.”

Många centra i USA och Eu har skaffat utrustningen och börjat behandling av olika cancerformer. Intresset för metoden förefaller stort framför allt för att den potentiellt kan vara ett alternativ på tumörer som idag inte kan effektivt behandlas pga svårtillgängligt läge eller påverkan på vitala strukturer.

Pankreascancer, lever- & gallgångscancer, levermetastaser, prostatacancer och njurcancer är exempel som särskilt nämns.

IRE - metoden kan närmast jämföras med ”radiofrequency ablation”, ”laser ablation”, ”cryoablation”, ”microwave ablation” och ”chemical ablation”, men uppges ha fördelen av att inte påverka kringliggande strukturer så negativt som de andra metoderna.

En behandling inklusive förberedelse och bildtagning beräknas ta 2- 3 timmar.

De elektriska pulserna kräver att patienten har full anestesi med muskelrelaxation. El-pulserna ges synkroniserat till hjärtats refraktära period för att undvika risken för arytmier. Biverkningar som beskrivits är: cardiac arrhythmia, pneumothorax, brachial plexus injury, deranged liver function, muscle spasms, hypertension.

Mot bakgrund av nu tillgängliga data är evidensvärdet för IRE-metoden vid behandling av levercancer, levermetastaser, pankreascancer, njurcancer och prostatacancer enligt GRADE (⊕) - otillräckligt vetenskapligt underlag.

Det finns behov av att kunskapsläget kring kliniskt bruk av IRE-metoden förbättras genom att all användning sker inom ramen för kontrollerade studier. Föreslagna jämförelsemetoder är t ex. kirurgisk resektion, temperaturinducerad ablation (RF- eller cryoablation) eller transarteriell kemisk embolisering.

Skarpa effektmått att studera är t ex. tumörregression, total överlevnad och recidivfritt intervall.

För patienter där ingen annan beprövad behandling finns att tillgå kan en indikation vara ”compassionate use” för att skapa förbättrad livskvalitet några månader. Även dessa fall bör systematisk utvärderas inom ramen för studier.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.