Användaranpassad hemHD för frekventa dialyser

Ladda ner utlåtande

Sammanfattning

Projektet handlar om finansiering för en ny typ av användarvänliga hemodialysmaskiner. Med den nya maskintypen förväntas fler patienter kunna sköta sin dialys själva i hemmet. Fler patienter än idag kan då även få mera frekvent dialys vilket i flera publikationer visats ge kliniska fördelar.

Den kliniska frågeställningen om ”high dose HD” har kliniska fördelar jämfört med konventionell hemodialys innehåller många olika delfrågor som njurfunktion, nutrition, elektrolytstatus, kroppssammansättning, livskvalitet, kognitiv funktion, mental hälsa, resursåtgång, kostnader etc.

En Cochrane review på detta tema är att vänta inom kort varför en egen HTA inte är aktuell i Skåne. Metodrådet i Stockholm har för denna fråga gjort samma bedömning.

Finansiering vid en introduktion av den nya maskintypen kan först bli aktuell när fler detaljer kring introduktionsstudien är kända och maskinen är formellt MT-godkänd.

Bakgrund
Dialysavdelningen i Lund har ansvar för hemodialys i hemmet (hemHD) för patienter i Södra sjukvårdsregionen. Med gott resultat har man under flera år fört över patienter från institutionsbunden hemodialys (iHD) till hemodialys i hemmet (hemHD).

Kliniska fördelar
HemHD möjliggör förutom bekvämligheter för patienterna möjlighet till tätare dialys än de 3-4 timmar 3 gånger per vecka som erbjuds vid konventionell iHD. Tätare dialys kallad ”high dose HD” har i flera studier visat på kliniska fördelar jämfört med konventionell dialys.

Dialysavdelningen i Lund har varit pionjär inom området hemHD. HemHD med iHD maskiner är redan införd i rutinsjukvården, men hemHD med denna förenklade och mera lätt tillgängliga teknik är ännu inte införd

Prevalens och incidens
För närvarande använder ca 35 patienter hemHD och 40 patienter PD dialys i hemmet. Cirka 80 patienter får för närvarande sin dialys på institution (iHD)

Medicinsk teknisk produkt
Företaget Baxter har utvecklat en dialysmaskin särskilt avsedd för hemHD där man satt fokus på användarvänlighet, snabbhet och säkerhet så att patienten själv relativt enkelt skall kunna lära sig att vara operatör för hela processen.

Med en konventionell iHD-maskin tar det i dagsläget 2-3 månaders träning innan patienten själv kan ta över driften i hemmet.
Den nya maskinen är bland annat försedd med pekskärm, olika automatiska funktioner/kontroller och integrerad vattenreningsenhet vilket förenklar handhavandet jämfört med nuvarande iHD-maskiner.

Den nya hemHD maskinen har också ett räkneverk som innebär att följsamheten i hemmiljön till ett visst dialysprotokoll kan monitoreras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.