Försäkringsmedicinskt råd

Rådets övergripande syfte är att bidra till en säker, god och jämlik vård i Region Skåne. Uppdraget är oberoende av medicinsk specialitet. Rådet ska ha en sammansättning med olika professioner inkluderande läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer. Till rådet ska representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen adjungeras. Även andra samverkansorganisationer kan bli aktuella.

 • Uppdrag

  Rådets uppdrag är tidsbegränsat till 3 år och ska omprövas inför varje förlängning. 

  I uppdraget ingår att:

  • Bevaka kunskapsläget och värdera de förändringar och den utveckling som sker inom området.
  • Stimulera kunskapsflödet från forskning till praktik samt utveckling av ny kunskap och nya metoder i samverkan med FoU-miljöer.
  • Löpande bearbeta och ta ställning till nya riktlinjer för sjukskrivningar samt integrera sjukskrivningsuppdraget i olika specialisters behandlingsrekommendationer.
  • Ge förslag till praktiskt genomförande av nya regelverk inom området.
  • Uppdraget omfattar också andra inom Socialförsäkring förekommande intyg.
  • Ta fram förslag till regionala riktlinjer inom det försäkringsmedicinska området.
  • Föreslå relevanta indikatorer och målnivåer för uppföljning av den försäkringsmedicinska verksamheten.
  • Delta i utformning av utbildning och fortbildning inom området.
  • Delta i utveckling och förbättring av berörda processer.
  • Samverka med andra sakkunnig-/expertgrupper.
  • Vid behov och på skriftligt uppdrag utföra utredningar åt Region Skåne samt fungera som intern remissmottagare av offentliga utredningar m.m. 
 • Ledamöter

  Marcelo Rivano Fischer (ordförande)
  Psykolog

  Erik Dahlman
  Läkare

  Bengt Jönsson
  Läkare

  Kristina Haara
  Läkare

  Åsa Nilsson
  Läkare

  Åsa Ringqvist
  Läkare

  Andreas Johansson
  Kurator

  Eva-Carin Sivhed
  Arbetsterapeut

  Sven-Anders Sölveborn
  AT-studierektor

  Eva Larsson
  Arbetsförmedlingen

  Kerstin Lindell
  Läkare

  Anja Nyberg
  Hälso- och sjukvårdsstrateg

  Kerstin Jigmo
  Läkare

  Mikael Michelini Trued
  Läkare

  Tobias Persson
  Försäkringskassan

 • Redovisning
  • En kortfattad årsredovisning sammanställs senast i januari varje år. I den beskrivs rådets arbete under året och där ges en översiktlig bedömning av det aktuella kunskapsläget och Region Skånes förmåga att leverera god vård i förhållande till detta.
  • I övrigt ska rådet ha en regelbunden dialog med Region Skåne via Enheten för patientnära frågor och enheten för kunskapsstyrning och metodutveckling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter