Projektet Jämställt föräldraskap – för barnets bästa

Projektet Jämställt föräldraskap – för barnets bästa drevs år 2014 – 2016 av Kunskapscentrum barnhälsovård med hjälp av medel från Region Skånes sjukskrivningsprojekt.

Syftet var att utveckla pedagogiska metoder för att stärka kunskapen om normer kring kön och föräldraskap hos medarbetare inom mödra- och barnhälsovård samt att utveckla ett metodmaterial som kan stödja medarbetare i att främja ett engagerat och jämställt föräldraskap i mötet med de familjer som besöker barnmorskemottagningar och BVC.

Arbetet med jämställt föräldraskap behöver stärkas och därför tog vi fram metodmaterialet ”Jämställt föräldraskap – för barnets bästa”.

Mer om metodmaterialet och boken Jämställt föräldraskap - för barnets bästa

Information om projektet

 • Till grund för projektets tillkomst ligger studier om sjukskrivningar som visar att kvinnor som är föräldrar är dubbelt så mycket sjukskrivna som manliga föräldrar. Andra studier visar att kvinnor står för den huvudsakliga omsorgen av barn och för merparten av det obetalda hemarbetet.

  Det är också kvinnor som tar ut den största delen av föräldraledigheten.  En grundläggande faktor till varför det ser ut så här är de könsnormer som finns i samhället och som påverkar föräldraskapet.

  Forskning visar att en jämnare fördelning av omsorg om barn, hushållsarbete och föräldraledighet bland annat leder till stabilare parrelationer med färre separationer, mindre inkomstskillnader mellan män och kvinnor och inte minst att barn får en bättre relation till båda föräldrar.

 • Barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler är viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Här kan grunden till ett engagemang hos båda föräldrar i barnets uppväxt läggas.

  Studier visar dock att män i betydligt mindre grad är mottagare av mödra- och barnhälsovårdens insatser samt att män ofta känner sig åsidosatta i mötet med mödra- och barnhälsovården.

  För att skapa en inkluderande atmosfär där alla föräldrar känner sig sedda och viktiga är det av stor betydelse att reflektera över hur föräldrarna bemöts. Både vad gäller det individuella mötet och föräldragruppsträffarnas innehåll men också den fysiska miljön såsom väntrummets utformning och informationsmaterial. 

 • Målet med projektet var att utveckla metoder för att främja jämställt föräldraskap. Metodutvecklingen utfördes av Kunskapscentrum barnhälsovård i samverkan med 45 medarbetare från nio olika verksamheter i Skåne (barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler och familjecentraler) i ett pilotprojekt.

  Projektets upplägg

  Pilotprojektet byggde på att deltagarna under cirka 3-4 månader fick arbeta med ett material som skulle fungera som ett praktiskt stöd i att främja jämställt föräldraskap hos de familjer de möter.

  Deltagarna gav synpunkter och förslag på hur materialet kunde utvecklas vilket utgjorde grunden för det metodmaterial som projektet sedan resulterade i.

  Deltagarna erbjöds under pilotprojektets gång handledning med syfte att ge stöd i att prova nya arbetssätt och skapa tillfälle att tillsammans reflektera över hur arbetet fungerade och vilka tankar som väcktes.

  Utvärdering av projektet

  Avslutningsvis hölls ett lärandeseminarium där samtliga deltagare fick möjlighet att utbyta erfarenheter och dra lärdomar av varandras tillvägagångssätt, tankar, funderingar och tips.

  Sex månader efter att pilotprojektet avslutats arrangerades ytterligare ett seminarium för att följa upp hur arbetet gått samt för att inhämta mer kunskap och tips till arbetet med att sammanställa metoderna i ett metodmaterial.

  Pilotprojektet processutvärderades av en extern utvärderare från Malmö universitet. 

 • En viktig del i att skapa en inkluderande atmosfär på barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler och familjecentraler är att medarbetarna arbetar tillsammans för att bli medvetna om och synliggöra de normer som påverkar föräldraskapet. Utifrån det kan ett förhållningssätt som avspeglar vikten av ett engagerat och jämställt föräldraskap möjliggöras.

  En viktig grund för pilotprojektet, och det färdiga metodmaterialet, var därför att skapa förutsättningar för reflektion kring såväl normer kring kön, genus och föräldraskap, som kring hur egna personliga erfarenheter påverkar den professionella rollen.

 • Kunskapscentrum barnhälsovård blev år 2015 tilldelat Stora Likarättspriset för sitt arbete med att främja jämställt föräldraskap med barnet i centrum.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.