Förmaksflimmer, antikoagulantiabehandling

Antikoagulantia vid förmaksflimmer - doktor frågar doktor (YouTube) 

Alla patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke bör få behandling med OAK (orala antikoagulantia), det vill säga NOAK (Non-vitamin K Orala AntiKoagulantia) eller warfarin. Riskvärdering med
CHA2DS2-VASc syftar primärt till att identifiera patienter som har så låg risk för ischemisk stroke att behandling med antikoagulantia bör avstås, och beslutet ska omprövas vid regelbundna kliniska kontroller. Observera att HAS-BLED som omnämns i filmen används inte längre i kliniken.

Vid nyinsättning av orala antikoagulantia till patienter med förmaksflimmer rekommenderas NOAK före warfarin på grund av visad lägre dödlighet och minskad risk för allvarliga blödningar, inkluderande hjärnblödning. Undantag är patienter med mekanisk klaff, minst måttlig mitralisstenos eller allvarligt nedsatt njurfunktion, där endast warfarin ska användas.

Trombocythämning ska inte användas som strokeskydd vid förmaksflimmer. Trombocythämmare ger ett avsevärt sämre skydd än orala antikoagulantia mot ischemisk stroke och har lika hög blödningsrisk.

Regionala riktlinjer för perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer i Region Skåne ( se" Förmaksflimmer och perorala antikoagulantia" i listan för läkemedelsriktlinjer)

Lathund: CHA2DS2-VASc (pdf) för utskrift.

Datum: September 2013
Uppdaterad: Augusti 2019
Ansvarig: Kompetenscentrum för primärvård i Skåne, Allmänläkarkonsult Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.