Utskrivningsinformation - kvalitetsförbättringsprojektet

Under 2015 och första halvåret 2016 pågick ett kvalitetsförbättringsprojekt för utskrivningsinformation i Region Skåne.

Projektet genomfördes av avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning tillsammans med vårdförvaltningarna. Syftet var att minska antalet fel och missuppfattningar i vårdens övergångar, något som utgör en stor patientsäkerhetsrisk.

Skriftlig information värdefull

Den vanligaste enskilda orsaken till vårdskador är missar i kommunikationen. Studier i Skåne visar att om utskrivningsinformation skrivs så halveras antalet läkemedelsfel och antalet sjukvårdskontakter inom tre månader. Kvalitetsgranskas utskrivningsinformationen halveras antalet fel ytterligare. Skriftlig information är också värdefull för patientens möjlighet till delaktighet i den egna vården. 

Genomgång med patienten

Utskrivningsinformationen ska förebygga läkemedelsfel vid utskrivning från sjukhus och inkluderar bland annat en aktuell läkemedelslista och en beskrivning av vilka läkemedelsförändringar som skett under vårdtiden, en så kallad läkemedelsberättelse. Denna information ger läkaren till patienten och tillsammans går de igenom den vid utskrivningen. Utskrivningsinformationen skickas även till nästa vårdenhet, exempelvis vårdcentral och kommun, senast samma dag som patienten skrivs ut.

Fortsatt stor förbättringspotential

Sammanfattningsvis visar projektet att kvantiteten av utskrivningsinformationer har ökat, men det finns fortfarande en stor förbättringspotential när det gäller kvantiteten och framför allt kvaliteten på utskrivningsinformationerna i slutenvården. Vidare finns det stor förbättringspotential både gällande att utskrivningsinformationerna når primärvården samt hur utskrivningsinformationen tas emot och används där. Projektet får ses som ett startskott för ett mer långsiktigt kvalitetsförbättringsarbete. 

Slutrapport kvalitetsförbättringsprojektet Utskrivningsinformation (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter