TERMA – förebygga hot och våld i vården

TERMA står för terapeutiskt möte med aggression och är en metod för att förebygga och bemöta hot och våld i vården. Syftet är att skapa en miljö som fungerar på bästa möjliga sätt, både för patienter och personal. Fokus ligger på att bygga goda relationer mellan patienter och personal.

Psykiatri Skåne erbjuder utbildning av TERMA-instruktörer i vårdverksamheter som psykiatri, kommuner, landsting och privata vårdgivare.

Instruktörerna får under en 11 dagar lång utbildning en fördjupad kunskap och förståelse, såväl teoretiskt som praktiskt, där bemötandet av patienten är i fokus. Efter utbildningen ges tillgång till manualer och support.

Eftersom TERMA är en metod som ska implementeras i det dagliga arbetet måste den förankras i verksamheten. Utbildade instruktörer ansvarar för att utbilda verksamhetens medarbetare – så kallat "train the trainee".

Teori

I utbildningens teoretiska del läggs stor vikt vid att deltagarna ska bli trygga med materialet för att kunna använda det på rätt sätt i sina verksamheter. Teorin ligger till grund för alla praktiska övningar.

Praktik

De praktiska övningarna lärs ut från grunden och övas för att kunna användas på ett säkert sätt, i alla moment tas stor hänsyn till individens säkerhet. Målet är att lära sig att bibehålla ett aktivt lugn, även i svåra lägen, och ge patienten valmöjligheter – betydelsen av att få välja själv spelar stor roll för patienten, och skapar tillit.

Utvärdering och kvalitetssäkring

Utbildningsinnehållet i TERMA utvärderas och uppdateras kontinuerligt.

För att kvalitetssäkra TERMA och se till att teknikerna hanteras och används på avsett sätt anordnar Psykiatri Skåne årligen erfarenhetsseminarium för utbildade instruktörer.

Ett unikt koncept med lågaffektivt bemötande i fokus

Det finns en uppsjö av metoder gällande hot och våld. Det unika med TERMA är att det är en preventiv metod med fokus på ett icke konfrontativt bemötande. De fysiska momenten är framtagna utifrån såväl etiska som juridiska hänsyn.

Vårdrelationen är styrande i alla avseende, och respekt och värdighet är centralt i metoden. Skyddsteknikerna värnar om minsta möjliga obehag och skaderisk för patienten.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter