Allvarlig psykisk sjukdom och kroppslig hälsa

Personer med allvarlig psykisk sjukdom har en hög överdödlighet. Tydliga forskningsresultat påvisar hos gruppen en avsevärt sämre somatisk hälsa, och Region Skåne har infört en målrelaterad ersättning inom Hälsoval Skåne för hälsoundersökningar av personer med psykossjukdom, bipolär sjukdom eller flerfunktionshinder och/eller utvecklingsstörning.

Fokus på psykos och bipolär sjukdom

Region Skåne har en särskild målrelaterad ersättning för vårdenheter inom Hälsoval Skåne som genomför hälsoundersökningar av personer med psykossjukdom, bipolär sjukdom eller flerfunktionshinder och/eller utvecklingsstörning.  Detta är en åtgärd som ska nå ut till och hjälpa uppskattningsvis 1 500-2 000 personer i Skåne, till en bättre somatisk hälsa.

Vårdcentraler kan arbeta med hälsoundersökningarna genom remissförfarande, på vårdcentralens initiativ eller genom patientens eget initiativ. 

Vårdcentralers åtgärder och ersättning

I ackrediteringsvillkoren för vårdcentraler finns åtgärden beskriven under punkten 5.6.1 Hälsoinriktat arbetssätt. Ersättningen för genomförda undersökningar specificeras under punkten 8.1.18  Ersättning för hälsoundersökningar avseende personer med psykossjukdom samt flerfunktionshinder.

En hälsoundersökning enligt ovan krävs ingen remiss.

Ersättningen är 3 000 kr per patient som undersöks per år. Ersättningen utgår oavsett om patienten är förtecknad på utförande vårdcentral eller inte. Besöket registrerat i PASIS med KVÅ-kod UP001.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter