Allvarlig psykisk sjukdom och kroppslig hälsa

Personer med allvarlig psykisk sjukdom har en hög överdödlighet. Tydliga forskningsresultat påvisar hos gruppen en avsevärt sämre somatisk hälsa, och Region Skåne har infört en målrelaterad ersättning inom Hälsoval Skåne för hälsoundersökningar av personer med psykossjukdom, bipolär sjukdom eller flerfunktionshinder och/eller utvecklingsstörning.

Fokus på kroppslig hälsa

Ett av målen i Region Skånes strategiska plan för psykisk hälsa är att personer med psykisk ohälsa ska ha lika lång medellivslängd som befolkningen. De regionala riktlinjerna för förbättrad somatisk hälsa för personer med allvarlig psykisk sjukdom syftar till att förebygga, behandla och följa upp den somatiska hälsan hos målgruppen, se länk.

Region Skåne har en särskild målrelaterad ersättning för vårdenheter inom Hälsoval Skåne som genomför hälsoundersökningar av personer med psykossjukdom, bipolär sjukdom eller flerfunktionshinder och/eller utvecklingsstörning för att bidra till en bättre somatisk hälsa för målgruppen. 

Vårdcentraler kan arbeta med hälsoundersökningarna genom remissförfarande, på vårdcentralens initiativ eller genom patientens eget initiativ. 

Vårdcentralers åtgärder och ersättning

I förfrågningsunderlaget för vårdcentraler finns åtgärden beskriven under punkten 5.4.2 Psykisk ohälsa och missbruk. Ersättningen för genomförda undersökningar specificeras under punkten 8.2.7  Ersättning för hälsoundersökningar avseende personer med psykisk sjukdom, utvecklingsstörning eller flerfunktionshinder.

För hälsoundersökning enligt ovan krävs ingen remiss.

Ersättningen är 3 000 kr per patient som undersöks per år. Ersättningen utgår oavsett om patienten är förtecknad på utförande vårdcentral eller inte. Besöket registrerat i PASIS med KVÅ-kod UP001.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter