Sjukskrivningsprojekt

Region Skåne satsar genom olika utvecklingsprojekt på att hitta kompletterande behandlingar för de som är eller riskerar att bli sjukskrivna.

Aktuella utvecklingsprojekt

 • WorkUp är ett forskningsprojekt för att förbättra omhändertagandet av patienter med besvär i nacke, rygg eller bådadera. WorkUp är ett samarbete mellan Region Skåne, Landstinget Kronoberg, Landstinget Blekinge och Lunds universitet.

  Aktuellt om WorkUp

  WorkUp fortsätter att inkludera nya patienter under resten av året. Men redan kan flera vinster ses, både för patienterna och för vårdpersonalen.

  • Det primära utfallsmåttet för studien är sjukskrivning. Dessutom mäts bland annat arbetsförmåga och livskvalitet. Sms-uppföljning görs varje vecka och svarsfrekvensen är hela 98 %.
  • Hittills (oktober 2014) har 315 patienter inkluderats i projektet. Målet är att 500 patienter ska ingå i studien totalt.
  • Forskningsledningen bedömer att studien kommer att fullföljas och besvara sina frågeställningar.
  • Två doktorander är antagna och studerar projektets frågeställningar i flera olika arbeten.
  • Ny teknik för uppföljning och datainsamling prövas i projektet, dels sms-uppföljningen och dels insamling genom digitala pennor.
  • Erfarenheterna hittills visar att patienterna uppskattar de strukturerade vårdinsatserna och att sjukgymnasterna får en bättre helhetssyn kring patienternas problematik.  

  Bakgrund

  WorkUp är ett samarbete mellan Region Skåne, Landstinget Kronoberg, Landstinget Blekinge och Lunds universitet. Projektet genomförs mellan januari 2013 och december 2015. Inkluderingen av patienter avslutas 2014. Projektet ingår i rehabiliteringsgarantin och det nationella forskningsprogrammet Rehsam.

  WorkUp bygger på pilotprojektet BackUpp.

  Syfte och mål

  WorkUp syftar till att undersöka om tidig och strukturerad behandlingsansats med arbetsplatsintervention kan leda till förbättrad arbetsförmåga vid smärtproblematik i nacke och/eller rygg.

  Patienterna följs upp under ett år utifrån arbetsförmåga, sjukskrivning, hälsa och funktion. Projektet kommer även att utvärderas gällande hälsoekonomi, patientnöjdhet och hur personalen har upplevt arbetssättet.

  Vem kan delta i projektet?

  WorkUp berör en stor grupp patienter, vars besvär leder till mycket lidande för individerna och höga kostnader för samhället. Inom Södra sjukvårdsregionen söker 70 000 patienter årligen vård för smärta i ryggen. De patienter som inkluderas i studien ska ha arbetat minst fyra veckor det senaste året och ha haft sina besvär i mindre än tolv veckor.

  Hur går det till?

  WorkUp är en randomiserad kontrollerad studie, vilket betyder att deltagarna genom slumpen delas upp i en grupp som får en insats och en kontrollgrupp som inte får insatsen. Projektet genomförs på ett trettiotal vårdcentraler i de tre olika landstingen.

  Patienternas behandling följs under ett år på vårdcentralen och därefter under ytterligare två år med hjälp av registerdata.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.