Migrering av data

Skånes nya digitala vårdsystem, SDV, kommer att ersätta ett femtiotal system som används idag. Det kräver att den data som finns i de system som ska avvecklas flyttas, migreras, till det nya systemet.

Datamigreringen kommer att ske både maskinellt och manuellt. Ett speciellt delprojekt ansvarar för den maskinella, automatiserade datamigrationen. Uppdraget är att arbeta med migrering av data till det nya journalsystemet samt med arkivering- och avveckling. Allt data migreras inte med en gång och migrering pågår under hela utrullningsfasen.

Vad som ska flyttas över till det nya systemet har noga kartlagts, och det arbetet började redan innan projektet startade med intervjuer med verksamhets- och systemansvariga i organisationen. I SDV-projektet har sedan data granskats och analyserats för att se vad som går att migrera.

Migrerar endast nödvändig data

Grundtanken är att inte flytta med sig ”skräpdata”. Olika vårdenheter använder dagens system på olika sätt. Det innebär till exempel att även om det finns ett fält i ett system för en viss funktion har olika verksamheter valt att använda det för olika ändamål. Det innebär att man inte automatiskt kan mappa det nuvarande systemet mot motsvarade fält i det nya, eftersom användandet är så varierat. Därför kommer viss data inte att flyttas, och annan data kräver att den manuellt flyttas över.

Kartläggning av vad som behöver och kan migreras manuellt pågår i ett separat projekt.

Svårt med test och samexistens

Det finns flera utmaningar i arbetet med datamigrering. För att kunna migrera data och se att det fungerar som det ska krävs noggranna test. Inom datamigration väntar man på beslut om produktionsdata för test, det vill säga test med data från verkliga personer. 

Ännu en utmaning är samexistensen, den period då vissa verksamheter gått över till det nya vårdsystemet medan andra är kvar i de gamla systemen. Då måste både det nya systemet underhållas och data i de gamla systemen fortfarande hanteras.

Vad händer med de gamla systemen?

De gamla systemen ska avvecklas och arkiveras. Under en relativt lång period efter att det nya systemet lanserats kommer det dock finnas kvar versioner av de gamla systemen i ”läsläge”.

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.