Centrala arbetsområden

Införandet av SDV innebär att vårdens arbetsprocesser måste standardiseras. Standardiseringen sker inom ett antal centrala områden (arbetsströmmar), där medarbetare från Region Skånes alla hörn tillsammans med leverantören Cerner arbetar med att se till att originalsystemet anpassas till våra förhållanden.

Områden

 • Denna arbetsström omfattar akutsjukvård som bedrivs inom en akutmottagning för såväl barn som vuxna.

 • Arbetsström för bild- och funktionsmedicin, där radiologi, klinisk fysiologi, neurofysiologi och nuklearmedicin ingår.

 • Denna arbetsström har som uppdrag är att bearbeta och beskriva sjuksköterskors och övriga yrkesprofessioners (utom läkare) samtliga arbetsflöden och dess dokumentation, samt att integrera kunskaps- och beslutsstöd i journalen.

  Med strukturerad dokumentation ska all informations- och kommunikationsöverföring säkras, såsom ICNP och ICF, klassifikationer för omvårdnad och funktionstillstånd. Processen för hälso- och sjukvård(oberoende av vårdnivå eller yrkeskategori) används för att beskriva vårdbegäran, bedömning, utredning, åtgärder, mål och uppföljning.

 • Här ska arbetsflöden för primärklassificering både för öppen- och slutenvård beskrivas och dokumenteras, samt skapas grundförutsättningar för att rätt klassificering och dokumentation sker utifrån nationella regler och riktlinjer.

 • Uppdraget för detta område är både att utforma en regional patientöversikt och det nya planeringsverktyget för befolkningshälsa. Patientöversikten kommer att visa viktig medicinsk data från ett flertal system på ett strukturerat och lättöverskådligt sätt.

  För planeringsverktyget formuleras algoritmer som använder utvalda mätvärden, lab och andra standardiserade data utifrån aktuella rekommendationer i nationella vårdprogram. När en patient verkar ha avvikande mönster eller behov av extra insatser kan verktyget signalera detta till vården.

   

 • Uppdraget för denna arbetsström gäller hälsoinformatik som handlar om att ta tillvara på, bearbeta och presentera den information som skapas inom hälso- och sjukvården så att den gör så stor nytta som möjligt.

  I möjligaste mån ska översättningar kvalitetssäkras. Att stötta andra områden är en viktig del av arbetet, liksom att driva arbetet med informatik nationellt.

 • Denna arbetsström omfattar all intensivvård; IVA, THIVA, BIVA, NIVA och HIA, Neonatal IVA samt neonatologi. Uppdraget gäller arbetsflöden för inskrivning, medicinsk vård, omvårdnad, MIG/LARM och utskrivning/överflyttning.

  Gruppen ansvarar för utformningen av dokumentationen kring alla in- och utfarter som används. Vi arbetar också med IVA-specifika scoringverktyg, vårdplaner och kontinuerlig dialys.

 • Uppdraget för denna arbetsström är att med funktionalitet och information, stärka och involvera patienten i mötet med vården och på så sätt möjliggöra bästa vårdutfall, både för patient och vård.

 • För närvarande är arbetet med den kardiologiska processen pausat, då processen tillhör den mer specialiserade fasen av SDV-projektet (i synnerhet under fas 3).

 • Detta uppdrag gäller roller och patientdatalagen kopplat mot dessa områden, till exempel spärr.

 • Arbetsflödet för beställning, preanalys; provtagning inklusive märkning och provhantering (blodprov, urinprov, cell och vävnadsprov etc.) och svar avseende laboratorieanalyser. 

 • Detta område arbetar med att uppnå en ännu bättre läkemedelsanvändning i Skåne.

 • Uppdraget att bearbeta arbetsflöden för alla processer som läkare utför själva eller är involverade i. I detta arbete ingår att beskriva och förbättra befintliga processer, implementera beslutsstöd och tillgängliggöra kunskapsunderlag.

 • Uppdraget är att beskriva och möjliggöra dokumentation av arbetsflödet inom mödra- och förlossningsvård. Detta inkluderar även all icke obstetrisk verksamhet som sker på barnmorskemottagningar, exempelvis cellprov och preventivmedel.

 • Detta område omfattar onkologi, hematologi, lungmedicin/ lungcancer, neuro-onkologi och barnonkologi. Arbetet gäller alla processer kring icke-kirurgisk cancerbehandling, ibland redan från symptomdebut och diagnostik men alltid från behandlingsbeslut, ordination och start av behandling till utvärdering och uppföljning.

  En stor del av arbetet kommer att fokusera på processerna kring cytostatika- och strålbehandling men vi kommer även att arbeta med SVF, kvalitetsregister och Min vårdplan.

 • Arbetet omfattar det som händer med en patient från operationsanmälan tills patienten lämnar den postoperativa avdelningen, inklusive operationsplanering och perioperativ registrering. Uppdraget inkluderar även endoskopi och interventionell radiologi.

 • Uppdraget är att säkra möjligheter till ett effektivt arbetsflöde samt tillgång till utdata för att Region Skåne ska kunna fullfölja sina skyldigheter enligt lag, regionala beslut, avtal samt andra överenskommelser med externa parter.

  Det gäller exempelvis patientavgifter, statistik till Socialstyrelsen, ersättning privata vårdgivare, fakturering av såld vård, samt kostnadsbeskrivning av producerad och finansierad vård.

 • Uppdraget är att bevaka barnperspektivet.

 • Detta områdes uppdrag är att beskriva och dokumentera arbetsflödena inom vårdcentral, bvc, habilitering, hjälpmedel samt ungdomsmottagningar. Arbetsflödena ska optimeras och standardiseras med patienten i fokus för en ökad patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet.

 • Detta arbete omfattar vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri samt samarbete med WS Primärvård kring första linjens psykiatri för vuxna.

 • Uppdraget är att med hjälp av datalager och analysverktyg stödja verksamheten i utvecklings- och uppföljningsfrågor i de tekniska plattformarna Millennium och HealtheIntent. Vi kommer att bygga upp ett datalager i HealtheIntent för att stödja och ersätta befintliga informationssystem i Region Skåne.

 • Här ska arbetsflödena för all vårdplatskoordinering, all transporter kopplade till patient (patient, prover, blod, utrustning, gas Ad-hoc, hjälpmedel, läkemedel Ad-hov, avlidna) samt flöden kring lokalvård (smitt-, skut- och slutstädning) beskrivas och dokumenteras.

 • Detta område arbetar med att beskriva och dokumentera arbetsflödet för all tidbokning som idag görs på mottagningar inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. Vi kommer att inhämta kompletterande information om nuläge och tillsammans ta fram underlag för utvecklingsönskemål.

 • Beskrivning saknas

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.