Så jobbar vi

I SDV-projektet samlas medarbetare från hela Region Skåne för att ta fram och enas om processer för vårdens arbete och anpassa det nya systemet till oss i Skåne. Vårdens och IT:s medarbetare möts i delprojekten tillsammans med patienter och anhöriga.

Drygt 300 personer är engagerade i införandet av SDV. Det handlar om kliniker, tekniker och många andra yrkesroller. Medarbetare kommer från olika förvaltningar, såväl som från privata vårdgivare och leverantören Cerner.

Olika yrkesgrupper

Region Skånes verksamhetschefer insåg tidigt att deras kliniska medarbetare måste vara med i projektet och projektet lånar därför in medarbetare på kontrakt. Deras ordinarie verksamhet får ekonomisk ersättning under tiden som de arbetar i projektet.

Bland de kliniska medarbetarna finns läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, dietister, fysioterapeuter med flera. De största grupperna är läkare och sjuksköterskor. Totalt arbetar ett 60-tal sjuksköterskor med SDV, men då inte alla arbetar heltid motsvarar det ungefär 40 heltidstjänster. För läkare handlar det om ett 50-tal involverade, motsvarande drygt 20 heltidstjänster.

De största grupperna av icke-klinisk personal är systemspecialister, verksamhetsutvecklare och olika handläggare.

Patienter och närstående

Tillsammans med vårdens medarbetare deltar vårdvana patienter och närstående i SDV-projektet. Medarbetarna är vårdexperterna, medan patienterna är erfarenhetsexperterna.

Att ha patienter involverade bidrar till:

  • Att skapa säkrare hälso- och sjukvård
  • Att vården möter patienternas behov och förväntningar

Många arbetsflöden

Medarbetare från Region Skåne arbetar tillsammans med leverantören för att se till att originalsystemet anpassas till svenska och skånska förhållanden. Det handlar om att utforma 22 olika arbetsflöden till nya arbetssätt.

Arbetsflödena omfattar alla de centrala områdena som berörs av SDV, som exempelvis akutsjukvård, laboratoriemedicin, onkologi, informatik, materialstyrning samt patientadministration och vårdekonomi.

Projektet arbetar efter metodiken ”Work Breakdown Structure”, vilket innebär att allt arbete bryts ned i mindre delar, för att skapa tydlighet kring vad det är som faktiskt ska göras. Exempel på dessa delar är Träning, Transformation och go-live (driftsättning), IT-system och Datamigrering.

Framgångsfaktorer - Hur lyckas vi?

För att vi ska lyckas med att ta fram och introducera ett nytt digitalt vårdsystem som lever upp till de krav som både vården och patienterna har, är dessa punkter centrala:

  • Klinisk förankring
  • Omvärldsbevakning
  • Färdigt och tillräckligt testat system
  • Noggrann planering av driftsättningen
  • Rätt förväntningar på inkörningstid och effekt
  • Medarbetarna tränar innan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter