Samverkan psykiatri samt missbruks- och beroendevård

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingår 2012-2016 årliga, nationella överenskommelser om stöd till riktade insatser mot psykisk ohälsa.

Riktade insatser till prioriterade målgrupper

En nationell handlingsplan för riktade insatser mot psykisk ohälsa, PRIO psykisk ohälsa, gäller 2012–2016. Den prioriterar två målgrupper, barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO psykisk ohälsa 2012-2016 (pdf)

Staten och SKL träffar i sin tur årliga överenskommelser om stöd till riktade insatser. 

Samarbete mellan kommun och region

Ramöverenskommelse psykiatri.

Regionalt gäller ramöverenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa.

Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner - psykisk ohälsa, 2014 (pdf)

Syftet är att slå fast samarbete mellan kommuner och regionala verksamheter, så att målgruppen

  • Får stöd till återhämtning från psykiatrisk sjukdom.
  • Får möjlighet till rehabilitering/ habilitering utifrån individuella förutsättningar.
  • Får möjlighet att leva som andra och att vara delaktiga i samhället.
  • Får tillgång till tidiga insatser på rätt nivå.

Ramöverenskommelsens målgrupper är

  • Barn och ungdom under 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller har en psykisk funktionsnedsättning.
  • Personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Ramöverenskommelse missbruk och beroende

Inom området missbruk- och beroendevård har en ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem tagits fram under 2015. Överenskommelsen väntas undertecknas av Skånes kommuner under slutet av 2015 och början av 2016.

Ramöverenskommelse missbruk och beroende (pdf)

Mer information om samverkan inom området missbruk och beroende finns på Kommunförbundet Skånes webbplats:

SIKTA (Kommunförbundet Skåne)

Regional samverkansgrupp psykiatri

På regional nivå finns ett gemensamt tjänstemannaforum med representanter från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne/Skånes kommuner, Regional Samverkansgrupp Psykiatri.

Regional Samverkansgrupp Psykiatri ansvarar för:

  • Samordning och utveckling på regional nivå avseende personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och unga som har eller riskerar psykisk ohälsa.
  • Revidering av ramöverenskommelsen
  • Rådgivning till parterna vid tvister

Mer information om samverkan inom området psykiatri finns på Kommunförbundet Skånes webbplats:

Samverkansgrupp psykiatri (Kommunförbundet Skåne)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter