Säkrare läkemedelshantering och ordination

Från den 1 januari 2018 gäller Socialstyrelsens nya föreskrift om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Genom ökad tydlighet ska säkerheten bli bättre i läkemedelshanteringen i både öppen- och slutenvård.

I Region Skåne arbetar en regiongemensam grupp med författningen och ett regionalt rutindokument för läkemedelshantering ska tas fram under början på 2018.

Det finns en rad olika moment och områden i läkemedelshanteringen där regionala rutiner behöver förtydligas eller anpassas för att öka säkerheten. Det gäller bland annat:

  • Ordination
  • Dokumentation
  • Delegering
  • Dokumentation av och krav på kompetens.

En riskanalys av förändringarna kommer att göras och implementering av de regionala rutinerna kommer att ske under 2018.

Projektorgansiation

Arbetsgruppen består av sjuksköterskor, läkare, apotekare utsedda av
förvaltningscheferna. Arbetsgruppen rapporterar till Koncernråd för patientsäkerhet som är regional styrgrupp för detta arbete.

Kort om den nya föreskriften

Från den 1 januari 2018 gäller Socialstyrelsens nya föreskrift; HSLF-FS 2017:37 - Föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

Genom ökad tydlighet ska säkerheten bli bättre i läkemedelshanteringen i både öppen och sluten vård.

Så ska patientsäkerheten öka :

  • Tydligare och säkrare rutiner ska öka patientsäkerheten i alla led i läkemedelshanteringen, från ordination till uppföljning av patientens läkemedelsbehandling.
  • Vid ordination måste en behovsbedömning och en lämplighetsbedömning göras, där man bland annat väger in de diagnoser patienten har och eventuellt redan pågående behandling.
  • Skärpta krav på kontroller när läkemedel iordningställs och överlämnas.
  • När läkemedel ska ordineras till barn ställs särskilda krav på säkerheten.
  • Delegering av läkemedelshantering får bara ske när det är för patientens bästa samt när en rad säkerhetskrav är uppfyllda. Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för vid vilka situationer delegering får ske och vilken kompetens och kunskap den som får en uppgift måste ha.
  • Samma regler för hantering av läkemedel gäller alla vårdgivare i öppen- och slutenvården.

Tidplan, vad händer härnäst?

En första remissrunda av rutinen har nyligen genomförts. En riskanalys avseende införandet av den nya föreskriften har gjorts på uppdrag av Koncernrådet för patientsäkerhet. En handlingsplan för vidare arbete är framtagen. Under hösten väntas Socialstyrelsens handbok med vägledningar publiceras och då kommer arbetet med att färdigställa rutinen att fortskrida. Arbetsgruppen avser också att komplettera rutinen med regiongemensamma mallar som ska underlätta arbetet för alla verksamheter.

Frågor och svar gällande den nya författningen finns att ta del av på Socialstyrelsens hemsida

Kontakt för frågor eller synpunkter

Projektledare Frida Furumalm, Koncernkontoret, Avd hälso- och sjukvårdstyrning, Område läkemedel, Sjukhusapoteksfunktionen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter