Projekt Hälsostaden

Projektet med Hälsostaden är nytt i sitt slag. Här arbetar både kommunen, vårdcentralerna och specialistvården under ett och samma tak. Det ökar tillgängligheten, patientsäkerheten och bidrar till en sömlös vårdkedja.

Målen är även att minska eller helt få bort vårdköer, utveckla och effektivisera närsjukvården, främst vården av äldre.

Arbetar tillsammans

Mottagningar och avdelningar, vårdcentral och kommun arbetar tillsammans för att hitta nya lösningar och samarbetsformer som i framtiden också kan appliceras på andra skånska sjukhus.

Organisation

Hälsostaden är en egen förvaltning under Region Skåne. Chef och projektledare är Carl-Johan Robertz.

Projektet startade den 1 oktober 2013 och planerades att löpa över tre år. Efter en utvärdering beslutades det att förlänga projektet till den 30 juni 2018.

Mer om Projekt Hälsostaden

 • Att jobba på Hälsostaden

  I projektet arbetar man intensivt för en bra arbetsmiljö, att alla ska känna arbetsglädje och ha möjlighet att delta i hur vården utförs och styrs. 

  Arbetsmiljö och hälsa

  Utbildningar, samarbete med externa aktörer och olika pilotprojekt främjar arbetsmiljön.

  För att förebygga sjukdom, och snabbare hitta lösningar för sjuka medarbetare att återgå i arbete, samarbete man nära med Försäkringskassan, Previa och Arbetsförmedlingen.

  Englarna

  Hälsostaden anlitar inte något bemanningsföretag, utan har en egen intern bemanningsenhet, Englarna, som täcker upp vid vakanser. Vetskapen om att det finns personal att tillgå, skapar trygghet på arbetsplatsen. 

  Kliniska färdigheter

  Hälsostaden har ett eget kliniskt träningscentrum, KTC, som har ett övergripande ansvar för sjukhusets utbildningar i klinisk färdighet.

  Centret skapar förutsättningar för en lärande organisation.

 • Mål och satsningar
  • Ökad tillgänglighet för patienter
  • Vård på rätt nivå
  • Bättre patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun

  Frigöra vårdplatser

  Det pågår framgångsrikt försök att vårdplanera med hjälp av videolänk. Metoden underlättar för närstående och minskar transporttider till sjukhuset. Antalet dagar som någon behöver vara inlagd minskar och vårdplatser frigörs.

  Äldres hälsa

  Satsningar på att utbilda vårdpersonalen ska förebygga till exempel att äldre patienter råkar ut för fall, trycksår och undernäring. Rutinerna utvecklas och förbättras ständigt och den medicinsk utrustningen ligger i framkant.

  Om risk finns för att någon kommer att behöva återkomma till vården inom en nära framtid, skrivs patienten in i Hälsostadens närsjukvårdsteam som följer upp vården. På så vis så undviks onödiga besök på akutmottagning.

  Läkemedel

  Apotekare övervakar kombinationerna av mediciner som en inskriven patient tar och kan tänkas få. Detta för att kontrollera att läkemedlen fungerar ihop och inte kontaminerar eller tar ut varandra. Tack vare dessa genomgångar undviks inläggningar och vårdskador på grund av läkemedelsförgiftning.

 • Nya vårdsätt
  • Kommunalkorttidsavdelning

   Hit kommer den som av olika anledningar inte är redo att åka hem direkt efter en sjukhusvistelse med heldygnsvård. 

   Efter rehabiliteringen på avdelnigen ska patienten på ett tryggt sätt kunna lämna sjukhuset och återvända hem, i samråd med kommunen. Avdelningen drivs i kommunal regi.

   Målet med vistelsen här är att man ska kunna återgå till sitt ordinarie boende eller planera för annat boende. 

   Här jobbar undersköterskor med bred rehabiliteringskompetens, som även är erfarna inom pallativ vård, i livets slutskede.

   Husläkare ansvarar för sina respektive patienter, ingen anna läkare är knuten till korttidsavdelningen.

  • Kvälls- och helgmottagning

   Mottagningen tar hand om akuta medicinska problem som inte kan vänta tills patientens egna vårdcentral öppnar. TJugo vårdcentraler, både offentliga och privata, arbetar tillsammans för att ta emot sina patienter i akutmottagningens lokaler på Ängelholms sjukhus på kvällar och helger.

   Tillgängligheten för befolkningen förbättras och det blir lättare för patienten att veta var de ska gå oavsett vilken vårdcentral de tillhör. Alla får samma möjlighet till akutvård under kvällar och helger.

  • Mobilt akutteam

   Mobila akutteamet ger akuta punktinsatser i hemmet. Patienterna får en individanpassad, trygg och samordnad vård.

   Mycket av den vård som utförs på sjukhus kan man idag erbjuda i hemmet. Teamet består av en specialistläkare och en sjuksköterska från Hälsostaden samt en sjuksköterska (med möjlighet att göra en akut biståndsbedömning) från Ängelholms kommun.

   Akutteamets arbete innebär:

   • Snabbare bedömning i patientens hemmiljö
   • Inga påfrestande transporter för patienter
   • Underlättar tillgång till sjukvård

   Akutteamet riktar sig till:

   • Äldre multisjuka patienter som blir akut försämrade, fysiskt eller psykiskt.

   Vårdcentralen har ansvar för patienten efter besöket av det Mobila akutteamet. Varje vecka sker återrapportering till vårdcentralen för de patienter som teamet besökt.

  • Nationell patientöversikt (NPÖ)

   En viktig del i projektet Hälsostaden är att aktörerna kan utbyta information på ett enkelt och tryggt sätt.

   NPÖ ger kommunens hemsjukvård, vårdcentralen och sjukhusbunden vård möjlighet att se och visa journaler, med patientens godkännande.

   Vården sparar resurser och får bättre kvalitet, ökad tillgänglighet och säkerhet. Alla aktörer runt patienten får korrekt information och kan utföra bästa möjliga vård.

   Alla vårdcentraler som är knutna till Region Skåne har möjlighet att använda tjänsten med nationell patientöversikt, den är valfri. Patienten måste ge sitt samtycke för att vårdgivaren ska kunna ta del av journalen. 

   Fördelar med att fler och fler använder sig av NPÖ är

   • ökad tillgänglighet och kvalitet i akutvården, eftersom prover och andra viktiga parametrar lätt går att utläsa via tjänsten.
   • färre omtagna blodprov, som redan utförts.
   • att kunna förhindra vårdskador på grund av exempelvis medicinallergier som patienter glömmer att nämna, men som står i journalen.
  • Närsjukvårdsteam

   Teamet erbjuder en tillgänglig, individanpassad, trygg vård i patientens egen hemmiljö.

   Målgruppen för denna vårdtjänst är äldre multisjuka patienter med extra stora behov av vård under kortare eller längre tid.

   Det är en satsning mellan kommunen, sjukhuset och vårdcentralerna i Ängelholm. Teamet består av en specialistläkare, en sköterska från primärvården och en sköterska från kommunen.

   Inskrivning

   Patientens vårdcentral remitterar till teamet. När någon blir inskriven blir teamets läkare patientens ansvariga läkare.

   Efter inskrivningen sköter kommunens sjuksköterska den dagliga hemsjukvården. När patienten anses färdigbehandlad på denna vårdnivå tar läkaren över vården. Vid behov kan stödet från kommunens sköterska behållas.

   Om heldygnsvård behövs under inskrivningstiden har patienten möjlighet till direktinläggning på Ängelholms sjukhus.

  • Vårdcentralen Laxen

   Vårdcentralen har en bred mottagningsverksamhet där olika specialister arbetar tillsammans. Genom Hälsostaden kan ett bra samarbete och utbyte ske mellan vårdcentralen, kommunen och sjukhuset, vilket gagnar patienten.

   Laxen har ansvar för det mobila akutteamet och närsjukvårdsteamet, och är också drivande i kvälls- och helgmottagningen.

   Vårdcentralen Laxen drivs av Hälsostaden och ägs helt av Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter