Nationellt system för kunskapsstyrning

Under 2018 gick alla Sveriges regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Det är ett viktigt steg mot en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Alla regioner har politiskt förbundit sig att stödja systemet och bidra med resurser och kompetens. Som första steg har 24 nationella programområden (NPO) bildats. Dessa ska mötas upp av motsvarande regionala programområden (RPO) och lokala programområden (LPO).

Nationella programområden

Nationella programområden består av en representant från varje sjukvårdsregion - med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela regionen inom det specifika området.

Södra sjukvårdsregionen är värdregion för nervsystemets sjukdomar, njur- och urinvägssjukdomar och tandvård.

Utöver programområden bildas också ett antal nationella samverkans-grupper (NSG) för generella uppdrag som rör metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel samt patientsäkerhet.

Södra sjukvårdsregionens representanter:

 • Akut vård, Fredrik Jonsson, Skåne
 • Infektionssjukdomar, Anna Jerkeman, Skåne
 • Cancersjukdomar, Björn Olsson, Blekinge
 • Endokrina sjukdomar, Maria Thunander, Kronoberg
 • Psykisk hälsa, Elisabeth Aller, Blekinge
 • Nervsystemets sjukdomar, Jesper Petersson, Skåne
 • Ögonsjukdomar, Sten Kjellström, Skåne
 • Öron-, näsa- halssjukdomar, Lennart Greiff, Skåne
 • Hjärta/kärl sjukdomar, Fredrik Scherstén, Skåne
 • Lung- och allergisjukdomar, Kerstin Romberg, Skåne
 • Rörelseorganens sjukdomar, Magnus Eneroth, Skåne
 • Hud- och könssjukdomar, Åke Svensson, Skåne
 • Mag- och tarmsjukdomar, Jan Lillienau, Skåne
 • Njur- och urinvägssjukdomar, Anders Christensson, Skåne
 • Kvinnosjukvård och förlossning, Pia Teleman, Skåne
 • Barn och ungdomars hälsa, Christina Clementson-Kockum, Skåne
 • Sällsynta sjukdomar, Marie Stenmark Askmalm, Skåne
 • Tandvård, Gunnel Håkansson, Kronoberg/Halland
 • Reumatologi, Jon Einarsson, Skåne
 • Medicinsk diagnostik, David Gisselsson-Nord, Skåne
 • Äldres hälsa, Anne Ekdahl, Skåne
 • Levnadsvanor, Malin Skogström, Skåne
 • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin, Fredrik Johansson, Halland
 • Nationellt primärvårdsråd, Sten Tyrberg, Skåne

Mer om de nationella programområdena och deras uppdrag (skl.se)

Regionala programområden

På sjukvårdsregional nivå bildas regionala programområden (RPO), ett för varje nationellt programområde. I Södra sjukvårdsregionen fanns tidigare så kallade regionala medicinska kunskapsgrupper som bytt namn till regionala programområden. Inom några områden kommer nya RPO bildas.

Varje RPO består av 1-2 (i några fall fler) ledamöter från varje region i Södra sjukvårdsregionen – Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland.

De sjukvårdsregionala programområdenas huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO samt att initiera frågor för nationell och regional samordning. RPO tar emot och initierar implementering av nationella kunskapsunderlag som tagits fram av NPO.

Läs mer på Södra sjukvårdsregionens webbplats

Lokala programområden

För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet skapas också en matchande sakkunnigorganisation i respektive region, på lokal nivå; lokala programområden (LPO).

Redan idag finns i Region Skåne ett stort antal sakkunniggrupper inom flertalet områden. Hit hör expertgrupper, terapigrupper, processteam inom cancersjukvården samt politiskt inrättade kunskapscentra. Dessa grupper kommer att inordnas i en ny struktur med lokala programområden (LPO) och tillhörande lokala arbetsgrupper (LAG).

Mer om sakkunniggrupper

Uppdragen till dessa grupper kommer också att förändras och i högre grad riktas mot implementering av nationella kunskapsunderlag och integrering av dessa, exempelvis i det kommande införandet av SDV, Skånes digitala vårdsystem.

Förändringarna kommer att genomföras successivt och även centrala funktioner på Koncernkontoret kommer att behöva anpassas till det nationella systemet.

Illustration av nationell, regional och lokal nivå

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter