Nationell modell för kunskapsstyrning

Under 2018 går alla landsting och regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Det är ett viktigt steg mot en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Alla landsting och regioner har politiskt förbundit sig att stödja modellen och bidra med resurser och kompetens. Som första steg bildas 18 nationella programområden (NPO). Dessa ska mötas upp av motsvarande regionala programområden (RPO) och lokala programområden (LPO).

Presentation om den nationella modellen för kunskapsstyrning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Nationella programområden

Nationella programområden består av en representant från varje sjukvårdsregion - med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela regionen inom det specifika området.

Södra sjukvårdsregionen är värdregion för nervsystemets sjukdomar, njur- och urinvägssjukdomar och tandvård.

Utöver programområden bildas också ett antal nationella samverkansgrupper (NSG) för generella uppdrag rörande metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel samt patientsäkerhet samt ett nationellt primärvårdsråd.

Södra sjukvårdsregionens representanter:

 • Akut vård, Morten Ljungdahl Kryh, Region Skåne
 • Infektionssjukdomar, Anna Jerkeman SUS, Region Skåne
 • Cancer- sjukdomar, Björn Olsson RCC, Blekinge
 • Endokrina sjukdomar, Maria Thunander Kronoberg
 • Psykisk hälsa, Elisabeth Aller Blekinge
 • Nervsystemets sjukdomar, Jesper Petersson SUS, Region Skåne
 • Ögon-sjukdomar, Sten Kjellström SUS, Region Skåne
 • Öron-, näsa- halssjukdomar, Lennart Greiff SUS, Region Skåne
 • Hjärta/kärl sjukdomar, Fredrik Scherstén SUS, Region Skåne
 • Lung- och allergisjukdomar, Kerstin Romberg Kryh, Region Skåne
 • Rörelseorg sjukdomar, Magnus Eneroth SUS, Region Skåne
 • Hud- och könssjukdomar, Åke Svensson SUS, Region Skåne
 • Mag- och tarmsjukdomar, Jan Lillienau SUS, Region Skåne
 • Njur- och urinvägssjukdomar, Anders Christensson SUS, Region Skåne
 • Kvinnosjukvård och förlossning, Pia Teleman SUS, Region Skåne
 • Barn- och ungdomshälsa, Christina Clementson-Kockum SUS, Region Skåne
 • Sällsynta sjukdomar, Ulf Kristoffersson Medicinsk service, Region Skåne
 • Tandvård, Gunnel Håkansson Kronoberg/Halland

Mer om de nationella programområdena och deras uppdrag (skl.se)

Regionala programområden

På sjukvårdsregional nivå bildas regionala programområden (RPO), ett för varje nationellt programområde. I Södra sjukvårdsregionen finns tidigare så kallade regionala medicinska kunskapsgrupper (RMK) som nu byter namn till regionala programområden. Inom några områden kommer nya RPO bildas.

Varje RPO består av 1-2 (i några fall fler) ledamöter från varje landsting/region i Södra regionen – Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland.

Regionala programområdenas huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO samt att initiera frågor för nationell och regional samordning. RPO tar emot och initierar implementering av nationella kunskapsunderlag som tagits fram av NPO.

Lokala programområden

För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet skapas också en matchande sakkunnigorganisation på lokal landstingsnivå; lokala programområden (LPO).

Redan idag finns i Region Skåne ett stort antal sakkunniggrupper inom flertalet områden. Hit hör expertgrupper, terapigrupper, processteam inom cancersjukvården samt politiskt inrättade kunskapscentra. Dessa grupper kommer att inordnas i en ny struktur med lokala programområden (LPO) och tillhörande lokala arbetsgrupper (LAG).

Uppdragen till dessa grupper kommer också att förändras och i högre grad riktas mot implementering av nationella kunskapsunderlag och integrering av dessa, exempelvis i den kommande samordnade digitala vårdmiljön (SDV).

Förändringarna kommer att genomföras successivt och även centrala funktioner på Koncernkontoret kommer att behöva anpassas till den nationella modellen.

Illustration av nationell, regional och lokal nivå

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter