Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård (NVH) innebär offentligt finansierad vård, vilket bedrivs vid som mest fem sjukhus i landet. Detta eftersom vården är så högspecialiserad att endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

- Koncentration av den allra mest högspecialiserade vården inom vissa områden är tänkt att säkra en vård av god kvalitet för dessa patientgrupper. Inom Södra sjukvårdsregionen har vi ett viktigt arbete i att hitta bästa samverkan för att kunna ta hand om de nationella uppdrag vi ansöker om.

Det är många aspekter som behöver beaktas vid en ansökan såsom forskning och utveckling, utbildning, akutuppdrag, transporter och eventuella undanträngningseffekter, säger Sven Karlsson, chefläkare på Sus.

Socialstyrelsen avgör med patientens bästa för ögonen

Ansvaret för att bestämma och sedan fördela uppdragen inom nationell högspecialiserad vård, NHV, ligger hos Socialstyrelsen. Patientens bästa ska vara avgörande i bedömningen. Sven Karlsson och Lena Luts, medicinsk rådgivare inom Region Skåne, är Södra sjukvårdsregionens representanter i Socialstyrelsens beredningsgrupp.

Förr rikssjukvård, nu NHV

Sedan tidigare har Region Skåne flera nationella uppdrag, det som tidigare kallades rikssjukvård. Systemet med nationell högspecialiserad vård, NHV, omfattar många fler diagnoser och uppdrag. Det kommer att ta flera år innan alla uppdrag är fördelade.

De allra första nya uppdragen lades ut för ansökan hösten 2019. Det är tre områden inom kvinnosjukvården. I mars 2020 blir det klart vem som får uppdragen.

Först remiss på förslagen

Innan uppdragen läggs ut för ansökan ber Socialstyrelsen om synpunkter på uppdragsbeskrivningen. Ska den här diagnosen ingå i NHV? Vid hur många enheter bör vården bedrivas? Region Skåne och de övriga regionerna i Sverige, intresseorganisationer med flera utgör remissinstanser.

Samtidigt som berörda verksamheter tittar på remissen gör de också en bedömning av konsekvenserna. Vad händer om vi får den här vården? Vad händer om vi bedriver vård idag, men förlorar den när uppdragen inom NHV fördelas?

När remissvaret är klart

När remissvaret är klart skickas det till hälso- och sjukvårdsdirektören, som avger Region Skånes samlade svar till Södra sjukvårdsregionen, som skickar in ett samordnat remissvar till Socialstyrelsen, där de självständiga svaren från Region Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg ingår. Det gemensamma svaret undertecknas av ordförande i Södra regionvårdsnämnden.

Själva ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård skickar varje region in enskilt, efter dialog med övriga regioner i Södra sjukvårdsregionen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.