Mobila team närsjukvård – utökat pilotprojekt

Mobila team närsjukvård är en sammanhållen vårdform där primärvården är navet i samverkan med övriga vårdgivare. I januari 2023 var Landskrona först ut i pilotprojektet som mobilt närsjukvårdsteam med stor framgång. Pilotprojektet utvidgas nu med ytterligare två team. Detta efter beslut i regionstyrelsen i maj 2023. De nya teamen ska utgå från Kristianstad och Ystad.

En mer nära vård krävs för att möta invånarnas behov, ökade förväntningar på tillgänglighet och flexibilitet i hälso- och sjukvården samt framtidsutmaningar kring demografi, ekonomi och kompetensförsörjning.

Vården ska ges på rätt vårdnivå, vilket bland annat förutsätter en utvecklad samverkan i hälso- och sjukvårdssystemet, mer vård nära patienten, ökade möjligheter till egenvård och användning av digitala verktyg. Det är primärvården som ska vara första vårdnivån för invånarna och navet i samordningen med andra aktörer.

Vården ska vara trygg och sammanhållen med hög kontinuitet utifrån patientens behov och i nära samverkan mellan huvudmännen. Det pågår ett långsiktigt omställningsarbete i Region Skåne inom ramen för framtidens hälsosystem med målbilden Bättre hälsa för fler för att möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård och utveckla den nära vården.

Syfte och mål

Utveckla en trygg, tydlig och tillgänglig vård för patienter som kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus. Patienter och anhöriga erbjuds en väg in och tydlig planering finns. Detta genom att arbeta fram en sammanhållen vårdform där primärvården är navet i samverkan med övriga vårdgivare.

Målet med pilotprojektet är att skapa en modell för en sammanhållen vårdform med kontinuitet och hög kvalitet utifrån individens behov som är möjlig att använda över hela Skåne vid lyckat utfall.

Uppdraget för närsjukvårdsteamen

De mobila närsjukvårdsteamen tillhör organisatoriskt Mobila team och specialiserad palliativ vård, en anslagsfinansierad verksamhet inom Primärvården Skåne.

Uppdraget för de två nya närsjukvårdsteamen är att ha verksamhet måndag till fredag med ambitionen att succesivt utökas till sju dagar i veckan.

Utvärdering och ledning av styrgrupp

Pilotprojekten kommer fortsatt att ledas av en styrgrupp och följas upp och utvärderas under 2023. Utvärderingen ska särskilt belysa hur berörda patienter upplever sin vård. Hur resurserna har använts samt vilka positiva och negativa effekter som ses av vårdformen. Om utvärderingen av projektet faller väl ut planeras för ett breddinförande i hela regionen under första halvåret 2024.

Samordnad och personcentrerad vård i hemmet: en fallstudie av mobilt team närsjukvård Landskrona (lub.lu.se)

Kontinuerlig återrapportering ska ske till hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden under projekttiden.

Presentation, projektplan och FAQ

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.