Högisoleringsenhet för Södra sjukvårdsregionen

På Sus pågår just nu arbetet med att upprätta Sveriges mest moderna högisoleringsenhet. På högisoleringsenheten ska patienter med misstanke om högsmittsam sjukdom vårdas, exempelvis ebola, andra typer av blödarfeber eller SARS.

Enheten planeras kunna ta emot denna typ av patienter för vård tidigast under 2021.

Högisoleringsenheten kommer vara placerad på Sus i Malmö och ta emot patienter från Blekinge, Halland, Kronoberg, Skåne samt vid behov även från andra delar av Sverige. Enheten är gemensam för Södra sjukvårdsregionen och finansieras av medlemmarna, det vill säga av Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

Förberedelserna för att kunna öppna högisoleringsenheten pågår. Risken för person till person och laboratoriesmitta medför inte bara behov av säkra smittskydds-och vårdhygienrutiner, utan också vissa investeringar i lokaler och utrustning.

Att hantera övergångarna i vården på ett säkert sätt är något som måste fungera och flera olika enheter kommer framöver att involveras för att kunna ta hand om patienten på ett säkert sätt samtidigt som det är viktigt att personalen ska vara väl förtrogen med arbetsrutiner.

Insatser inför öppnandet

Det genomförs ett flertal större insatserna inför öppnandet.

Inköp av intensivvårdsambulans för transport av patient med misstänkt högsmittsam sjukdom

En sådan ambulans måste skräddarsys och därför pågår ett arbete med att ta fram de exakta specifikationer som krävs för att kunna göra en upphandling och beställning.

Ombyggnation klinisk mikrobiologi

För att kunna hantera prover av dessa högsmittsamma sjukdomar krävs viss ombyggnation av klinisk mikrobiologis laboratorium.

Inköp av skyddsutrustning

Högsmittsamma sjukdomar ställer höga krav på skyddsutrustning och annan utrustning. Upphandling av lämplig sådan pågår, både för vård av patienter men också för att medarbetarna att använda vid årliga övningar.

Ombyggnation av ventilation och vårdrum

De rum där patienterna ska vårdas behöver ha speciell ventilation så att sjukdomen inte kan spridas. Uppgradering av befintlig ventilation ska genomföras och viss anpassning av rummen kommer att göras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.