Hälsoval 2.0

Hälsoval 2.0 ska ta fram förslag på förändringar av ackrediteringsvillkoren inom hälsovalet. Ledorden för projektet är långsiktighet, förenkling och minskad detaljstyrning.

Aktuellt

Under våren har förslag tagits fram gällande kapitel 5: Uppdraget och kapitel 8: Ersättningar och kostnadsansvar, i ackrediteringsvillkoren som ska gälla för 2018. Fokus har varit att försöka förenkla, minska detaljstyrningen och bidra till ökad långsiktighet. Förslagen har presenterats för den parlamentariska gruppen, den strategiska samverkansgruppen och expertgruppen i allmänmedicin samt på dialogmöte tillsammans med politikerna.

Förslagen innebär förändring av bland annat ersättningarna till mobilt vårdteam, hembesök till särskilt boende och till ordinärt boende, läkemedelsersättning samt distansbesök via videolänk. I kapitel 5 finns bland annat förändrade krav kring bemanning och kompetens och ett nytt avsnitt om den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Den 22 september beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att den parlamentariska gruppen ska fortsätta arbetet med projekt Hälsoval 2.0 fram till november 2018. Gruppen som består av en representant från samtliga politiska partier i hälso- och sjukvårdsnämnden ska fortsätta med arbetet kring långsiktiga förutsättningar för framtidens primärvård i Region Skåne. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag att återkomma med förslag på en tidsatt handlingsplan enligt de utvecklingsområden som anges i ärendet, se dagordning och protokoll på Skane.se.

Bakgrund

Vägledande för arbetet är rekommendationerna i rapporten "Översyn av primärvårdens utveckling efter införandet av Hälsoval Skåne".

I april 2017 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om vision och målbild för Hälsoval 2.0. Visionen är "En jämlik, nära och god vård genom hela livet". Målbilden utgår från såväl befolkningen som verksamheten och uppdragsgivaren.

I projektet finns en politisk parlamentarisk grupp med en representant för varje parti och en strategisk samverkansgrupp med representanter från verksamheten. Projektledare är Maria Kronogård och Karin Petersson på avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Parlamentarisk grupp
Anna-Lena Hogerud (S)
Anders Åkesson (MP)
Gilbert Tribo (L)
Ulrika Heindorff (M)
Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)
Lars Göran Wiberg (C)
Åsa Erlandsson (SD)
Saima Jönsson Fahoum (V)

Kontaktuppgifter till politikerna hittar du på Skane.se

Kommande möten i den parlamentariska gruppen är 6 december 2017, 26 januari 2018 och 22 mars 2018.

Strategisk samverkansgrupp

Anna Krämer, verksamhetsområdeschef, Skånevård Kryh
Linda Björklund, verksamhetschef VC Näsby, Skånevård Kryh
Lars-Olof Tobiasson, chefläkare, Skånevård Kryh
Sofia Ljung, divisionschef primärvården, Skånevård Sund
Catharina Olsson, verksamhetschef VC Laröd, Skånevård Sund
Nils Walter, medicinsk rådgivare, Skånes universitetssjukvård
Eva Engvall, verksamhetsutvecklare, Skånes universitetssjukvård
Carina Nordkvist Falk, vd Novakliniken
Charlotte Frödeberg, bitr verksamhetschef, Helsingborgs vårdcentral
Peter Thesleff, medicinsk chef, Capio Citykliniken

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter