Hälsoval 2.0

Hälsoval 2.0 ska ta fram förslag på förändringar av ackrediteringsvillkoren inom hälsovalet. Ledorden för projektet är långsiktighet, förenkling och minskad detaljstyrning.

Hälsoval 2.0 är ett projekt med fokus på utveckling och uppföljning av förfrågningsunderlag och avtal inom hälsoval vårdcentral i Skåne. Projektet består av ett flertal grupperingar som tillsammans arbetat fram vision och målbild för Hälsoval primärvård. Utgångpunkten har varit att vision och målbild ska vara tydlig, långsiktig hållbar samt vara befolkningsinriktad, både direkt och indirekt. Detta gäller såväl målen för befolkningen som för verksamheten och för uppdragsgivaren.

Vision och mål

Visionen för Hälsoval primärvård är en konkretisering av Region Skånes övergripande vision om Livskvalitet i Världsklass och anger också hur primärvården kan bidra till att uppnå den övergripande visionen.

 • Visionen präglas av en helhetssyn för befolkningen och är inte avgränsad i varken tid eller för särskilda grupper. Fokus ligger på en jämlik, nära och god vård genom hela livet.

 • Målbilden för verksamheten har ett fokus på patienten och att patienten ska ges möjlighet att vara delaktig. Målbilden innehåller också viktiga förutsättningar för att delaktigheten och fokus på patienten ska kunna vara utgångspunkten.

  • En primärvård med en bred kompetens som kan möta patientens individuella behov i samverkan med andra aktörer.
  • En primärvård som ger förutsättningar för patientens delaktighet i sin vård och hälsa.
  • En primärvård som fokuserar på långsiktig medicinsk kvalitet och utveckling.
  • En primärvård som ger möjligheter att utvecklas långsiktigt och som upplevs attraktiv att arbeta i.
 • Målbilden för befolkningen har sin utgångspunkt i att individen utifrån sina behov och förutsättningar har möjlighet att engagera primärvården i sin hälsa och vara en aktiv medskapare.

  • En primärvård som jag väljer och som finns där när jag behöver den.
  • En primärvård där mina behov uppmärksammas och som jag kan engagera i min hälsa.
  • En primärvård som främjar min hälsa och som hjälper mig till rätt hälso- och sjukvård.
 • Uppdragsgivarens främsta mål är att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård. Målbilden för uppdragsgivaren är långsiktig och fokuserar på primärvårdens övergripande förutsättningar och dess roll i det samlade hälso- och sjukvårdssystemet snarare än det specifika vårdutbudet inom primärvården.

  • En väl utbyggd primärvård som ger bästa möjlighet till en jämlik och säker vård.
  • En väl utbyggd och väl fungerande primärvård ska tillgodose dagens och morgondagens behov av hälso- och sjukvård.
  • Den skånska primärvården ska vara en pålitlig och resursstark bas i hälso- och sjukvården. Primärvården ska ge en jämlik vård utifrån behov och bidra till att minska ojämlikhet i hälsa. Primärvårdens resurser ska förstärkas och dess andel av den samlade hälso- och sjukvården ska succesivt öka fram till år 2025.
  • Den skånska primärvården samordnar patientens hälso- och sjukvårdsbehov.
  • Alla vårdgivare i hälsovalet behandlas lika utifrån uppdraget och uppsatta mål.

Arbete inom Hälsoval 2.0

Arbetet inom projektet har följt den för projektet övergripande beslutade inriktningen med fokusområden:

 • Innehåll och uppföljning av Förfrågningsunderlag och avtal
 • Formerna för hur Förfrågningsunderlag och avtal förändras
 • Primärvårdens möjligheter att uppnå övergripande mål
  • Utveckling och uppföljning av förfrågningsunderlag och avtal inom hälsoval vårdcentral i Skåne
   Görs i dialog med grupperingar inom projektet samt med representanter för Framtidens hälsosystem. 
  • Visionen: En jämlik, nära och god vård genom hela livet 
   Området psykisk ohälsa har växt och hälso- och sjukvården möter inte upp det ökade behovet i tillräckligt stor utsträckning. Området har stor inverkan på utvecklingen av hälso- och sjukvården. För att stärka kompetensen inom området psykiatri och psykisk ohälsa i primärvården initierades och genomförde utbildningsinsatser via AKO. 
 • Projektledningen ser stort värde i att fortsätta arbetet med främst Strategisk samverkansgrupp som dialog forum vid utveckling av förfrågningsunderlaget och olika områden inom uppdraget, både för att främja implementering och för att nya delar ska ge största möjliga patientnytta. Gruppens sammansättning, med bred representation av nyckelpersoner från såväl egen regi som privata vårdcentraler, skapar förutsättning för utveckling på regional nivå oavsett driftsform.

  Utvecklingen av ny organisation för kunskapsstyrning inkluderande lokalt primärvårdsråd har utvecklats till nytt dialog forum.

Projektorganisation

Projektet leds av hälso- och sjukvårdsstrateger på avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, enhet för uppdragsstyrning, vårdområde allmänmedicin. Hälso- och sjukvårdsstrategerna leder och planerar arbetet med projektet och leder den strategisk samverkansgruppen.

Tidigare har det även funnits en parlamentarisk grupp (med en representant från varje parti i hälso- och sjukvårdsnämnden) och en expertgrupp i allmänmedicin.

 • Bildandet av den strategiska samverkansgruppen var en del i att skapa förutsättningar för ett större utbyte mellan uppdragsgivare och utförare med fokus på långsiktig utvecklingen av Hälsovalet. Målsättningen är att förenkla, arbeta långsiktigt och minska detaljstyrningen i uppdraget.

  Gruppen har en rådgivande funktion och utifrån sina olika kunskaps- och erfarenhetsområden bidrar medlemmarna i arbetet. Förutom hälso- och sjukvårdsstrateger som leder mötena deltar även medicinsk rådgivare från avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning i gruppen. Uppdragsgivaren utser utifrån nomineringar en grupp bestående av representanter från både privata och vårdcentraler i egen regi finansierade inom Hälsoval Skåne. Gruppen träffas vid cirka sex tillfällen per år och arbetar med olika frågor kopplat till utveckling av Förfrågningsunderlag och uppdrag för vårdcentraler i Hälsoval Skåne.

  Deltagare

  • Karin Petersson, Koncernkontoret Region Skåne
  • Mari Månsson, Koncernkontoret Region Skåne
  • Linda Björklund, Primärvården Östra Skåne
  • Marie Olsson, Primärvårdschef Mellersta Skåne
  • Catharina Olsson, Primärvården Nordvästra Skåne
  • Nils Walter, Primärvården Sydvästra Skåne
  • Maria Ohlsson Andersson, Primärvården Sydvästra Skåne
  • Peter Thesleff, Capio Citykliniken
  • Richard Fahlström, Capio Citykliniken
  • Kajsa Köllerfors, Brahehälsan Eslöv
  • Anne Thelander, Näsets Läkargrupp
  • Marie Stinnerbom, Lideta

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.