Den nära vården

Arbetet med Den nära vården blir ett sätt att möta nya behov, klara framtida utmaningar och skapa ett ökat värde för patienten.

Region Skåne står inför stora förändringar och behöver ställa om för att uppnå bättre hälsa för fler. Att bygga en vård som möter patienternas behov är den viktig del av den strategin.

Vad betyder nära vård?

Den omställning som behövs innebär mer fokus på nära vård. Nära ur såväl geografisk som relationell synvinkel. Dessutom behöver vården vara mer tillgänglig än idag. Den digitala utvecklingen kan dessutom ge begreppet närhet en ny dimension och möjliggöra närhet på distans och alltmer avancerad vård utanför sjukhusen.

Varför gör vi det här?

Över 80 % av vårdens resurser går till de kroniskt sjuka. För dem är trygghet och kontinuitet det viktigaste. Det innebär ett personcentrerat arbetssätt där vården och patienten delar ansvaret för patientens hälsa.

Förebyggande och tidiga insatser är också en viktig del av den nära vården. Primärvården är navet. Ett nära samarbete med specialistvården och den kommunala omsorgen ska skapa en vård utan gränser.

Målbild och tidsplan

Region Skånes målbild för Den nära vården utgår från fem övergripande mål: bättre befolkningshälsa, bättre upplevelse för patienter och medarbetare, bättre kvalitet, ökad tillgänglighet och effektiva processer.

Projektet Den Nära vården pågår till och med 2019. Själva projektet är en första fas, en uppstart. Sedan fortsätter utvecklingsarbetet i flera år, eventuellt ända till 2027, enligt den nationella målbilden.

Utvecklingsområden och effektiva lösningar

Det finns ett antal goda exempel i drift inom verksamheterna som behöver spridas systematiskt i övriga Skåne för att ge jämställd vård, tydliga resultat och full effekt gentemot patienter och samverkansparter.

⦁ digitala lösningar
⦁ direktinläggningar
⦁ en kontaktperson för din vård
⦁ en plan för din vård – gemensam och tillgänglig
⦁ mobil vård och hembesök
⦁ hälsofrämjande preventivt arbete
⦁ hälsostadskoncept

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.