Upptäck våld i nära relationer

FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor infaller den 25 november varje år och hela vecka 48 står våld i nära relationer i fokus.

Våld i nära relationer är ett omfattande folkhälsoproblem med stora konsekvenser för individ och samhälle. Det utgör ett allvarligt hot mot den grundläggande mänskliga rättigheten att få leva ett liv fritt från våld.

I samband med FN-dagen uppmärksammar Länsstyrelsen Skåne våldsutsattas kvinnors behov och att förutsättningar kan se olika ut, beroende på livssituation. Det kan gälla äldre personer, personer med funktionsnedsättning och personer i missbruk eller med erfarenhet av prostitution och människohandel.

Länsstyrelsen har tagit fram två kampanjfilmer som även Region Skåne ställer sig bakom.

Regionalt vårdprogram som metodstöd

Att upptäcka och motverka våld i nära relationer är en självklar del i hälso-och sjukvården samt tandvårdens uppdrag. Region Skånes politiska riktlinjer vidareutvecklar hur vi inom all verksamhet finansierad av Region Skåne ska bedriva detta arbete.

Det finns ett regionalt vårdprogram som fungerar som ett metodstöd för all personal på alla vårdnivåer. Vårdprogrammet ger bland annat svar på hur patienter bör tillfrågas om våldsutsatthet och hur dokumentation i journalen ska ske.

sidan om våld i nära relationer på vardgivare.skane.se finns samlad information om ämnet.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter