Endast patientprover till SARS-CoV-2 analys på Simplexa

Det har sedan teststart funnits en begränsad tillgång på reagens. Då många beställningar utförs på fel indikation/målgrupp påminner Laboratoriemedicin om prioritering.

Endast prioriterade målgrupper

På akutsjukhusen utförs analys endast enligt nedan prioritering:

  • Patientprover från akutmottagningarna, både barn- och vuxensidan
  • Patientprover från intensivvårdsavdelningarna, både barn- och vuxensidan
  • Patientprover från förlossningsenheterna; gäller föderskor med covid-liknande symtom
  • Patientprover, från både barn och vuxna, inför akuta ingrepp oavsett remitterande enhet. För dessa prover ska det tydligt framgå ur anamnestexten att patienten ska genomgå ett akut ingrepp.

Följande gäller för beställning av SARS-CoV-2 analys på Simplexa

Information på sidan SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa) i Analysportalen: 

"Denna analys ska endast användas för patienter med luftvägssymtom som söker akut eller som redan är inlagda på sjukhus. Analysen får inte användas vid smittspårning, screening av asymtomatiska personer samt provtagning av personal."