SDV påverkas av tidplanen för nationell läkemedelslista

När Skånes digitala vårdsystem, SDV införs, är avsikten att det endast ska finnas en läkemedelslista för varje patient. Denna tjänst kommer att kopplas samman med den nationella läkemedelslistan (NLL).

Dosdispenserade läkemedel är den del som kommer att finnas i NLL, men denna tjänst kommer inte att vara integrerad med SDV från början. Det beror på att tidplanen för arbetet med NLL har ändrats.

Samtidigt som SDV införs, pågår ett utvecklingsarbete med en nationell läkemedelslista (NLL) under E-hälsomyndighetens ledning. När det är klart, kommer alla invånare i Sverige ingå i NLL. Läkemedel som förskrivs för dosdispensering är en tjänst som kommer att finnas i NLL.

E-hälsomyndigheten har nyligen reviderat sin tidplan, och senarelagt den med ett år. Detta har påverkat Region Skånes möjlighet att integrera tjänsten innan införandet av SDV. Först i maj 2023 kan SDV integreras med denna tjänst.

Detta innebär att från det att respektive enhet får SDV, fram tills att nationella läkemedelslistan är på plats, kommer man, liksom idag, att arbeta i båda systemen. Det kommer att finnas en automatisk indikator i SDV, som flaggar upp att patienten har dosläkemedel i Pascal. Exakt hur läkemedelsregistreringen ska ske under denna period är ännu inte klarlagt, utan vidare analys ska göras.