Naloxon - förskrivning och ordinering

Rekommendationer för att säkerställa kompetens för sjuksköterskor vid förskrivning och ordinera av naloxon.

För att säkerställa kompetenskrav på att förskrivning ska vara förenlig med god och säker vård rekommenderas sjuksköterskor att genomföra Region Skånes naloxonutbildning (nyckelpersonsutbildning), som erbjuds och tillhandahålls av Naloxonprojektet, inför beslut om delegering. Verksamhetschefen ansvarar för bedömning av om sjuksköterskan uppfyller kunskapskraven.

Delegeringsbeslutet ska vara skriftligt och undertecknas av den som delegerar och mottagaren, innan arbetsuppgiften utförs. Uppgiften får ej delegeras vidare till annan person. Perioden för delegeringsbeslutet gäller högst i ett år. Beslut ska omprövas vid verksamhetsöversyner, rutinförändringar eller vid andra förändringar med avseende på preparat. Delegeringsbeslutet upphör att gälla om den som erhållit delegering lämnar eller byter befattning. Återkallelse eller omprövning av beslutet görs av verksamhetschef. Dokumentationen bevaras i minst tre år.

Maria Landgren
Läkemedelschef, Region Skåne

Referenser

Intresserad verksamhetschef kan kontakta Naloxon-projektet via projektledarna Pernilla Isendahl och Katja Troberg

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter